Konkurs 175 — komunikat końcowy

Biblia genewska

Kon­kurs został zakoń­czo­ny 30 listo­pa­da. W pierw­szym ter­mi­nie nade­szła (7 listo­pa­da) jed­na odpo­wiedź, w dru­gim żad­na. Lau­re­at­ka, Julia Zajusz, otrzy­ma­ła wej­ściów­kę na Typo­lub, pozo­sta­łe nagro­dy — książ­ki od wydaw­nic­twa d2d.pl roz­dam w nowo­rocz­nym kon­kur­sie dla fanów typo­gra­fii i kina. 

Tech­ni­ka dru­ku zapre­zen­to­wa­na na fil­mie to tam­po­druk. Na pozo­sta­łe pyta­nia pro­szę poszu­kać odpo­wie­dzi samo­dziel­nie. Poni­żej naj­cie­kaw­sza część zwy­cię­skiej wypo­wie­dzi, nade­sła­nej przez Julię i jed­na kolum­na Biblii genewskiej. 

Gene­wa zapi­sa­ła się na kar­tach histo­rii typo­gra­fii jako miej­sce rede­si­gnu Biblii, uczy­nie­nia jej for­my dosko­na­łym tłem dla tre­ści. Wier­ne tłu­ma­cze­nie, dosko­na­łe roz­wią­za­nia nawi­ga­cyj­ne (powie­la­ne do dzi­siaj: żywa pagi­na, nume­ra­cja wer­sów), dopa­so­wa­nie for­ma­tu, sze­ro­ko­ści szpalt, zde­cy­do­wa­na zmia­na kro­ju pisma, gaba­ry­ty i cena — to stoi za suk­ce­sem Biblii genewskiej. 

Skomentuj