Konferencja we Wrocławiu / 2

Pod­czas minio­nej kon­fe­ren­cji tak byłem zaję­ty poszu­ki­wa­niem odpo­wied­niej for­my, że uda­ło mi się nagrać jesz­cze tyl­ko dwie krót­kie rozmowy. 

mag­da­le­na wosik  graj

damian siwiasz­czyk  graj

Skomentuj