Konferencja we Wrocławiu / 1

Wspo­mi­na­łem kil­ka dni temu o kon­fe­ren­cji nauko­wej «W poszu­ki­wa­niu odpo­wied­niej for­my». Mimo że moż­li­wo­ści jej rela­cjo­no­wa­nia są ogra­ni­czo­ne, posta­no­wi­łem w niej uczest­ni­czyć. Nie wszyst­kie moje zamia­ry doj­dą do skut­ku, ale część zre­ali­zo­wa­łem już wczo­raj i to w for­mie dzien­ni­kar­skiej, z któ­rą od bar­dzo daw­na zamie­rza­łem się zmie­rzyć. Pro­szę potrak­to­wać to jaką pierw­szą, nie­do­sko­na­łą pró­bę. Na wspól­ną roz­mo­wę o książ­kach dla dzie­ci zgo­dzi­ły się dwie pre­le­gent­ki pierw­sze­go dnia kon­fe­ren­cji: Maria Kulik i Mał­go­rza­ta Cackowska. 

maria kulik i mał­go­rza­ta cac­kow­ska  graj

Skomentuj