Konferencja w Bachotku

Logo kon­fe­ren­cji zapro­jek­to­wał (©) Szy­mon Saliński 

GUST otwie­ra się na świat. Orga­ni­za­to­rzy pra­gną zerwać ze śro­do­wi­sko­wym pięt­nem poprzed­nich spo­tkań i stwo­rzyć uni­wer­sal­ną plat­for­mę wymia­ny doświad­czeń mię­dzy fachow­ca­mi — nie cho­dzi o znaw­ców TeX‑a, ale miło­śni­ków tego, cze­mu TeX słu­ży: dobrej typo­gra­fii — dla­te­go zapro­sze­nie skie­ro­wa­no do użyt­kow­ni­ków wszel­kich sys­te­mów wspo­ma­ga­ją­cych przy­go­to­wa­nie publi­ka­cji. Podo­ba mi się ta idea i przy­kla­sku­ję jej wszyst­ki­mi kończynami. 

BachoTeX 2010


Ter­min 30 kwiet­nia – 4 maja 2010, Bachotek

Wię­cej infor­ma­cji Stro­na głów­na konferencji
Waż­ne punk­ty orien­ta­cyj­ne pro­gra­mu / szcze­gó­ło­wy harmonogram
Lista wystą­pień
Opła­ty konferencyjne
For­mu­larz rejestracji

Jak infor­mo­wa­łem w stycz­niu, już za kil­ka­na­ście dni odbę­dzie się kon­fe­ren­cja Gru­py Użyt­kow­ni­ków Sys­te­mu TeX w Bachot­ku, pod hasłem Typo­gra­fo­wie i pro­gra­mi­ści: wza­jem­ne inspi­ra­cje.

Oczy­wi­ście, że nikt nie wyka­stro­wał tego­rocz­nej kon­fe­ren­cji z tema­tów doty­czą­cych TeX‑a. Jak zawsze, będą wykła­dy i pre­zen­ta­cje dla zaawan­so­wa­nych i warsz­ta­ty dla począt­ku­ją­cych. Nie­mniej jed­nak, w pro­gra­mie prze­wi­dzia­no non-TeX-events, jak np. sesja pla­ka­to­wa czy kon­sy­lium typo­gra­ficz­ne.

Dobrze poin­for­mo­wa­ne źró­dło dono­si, że tra­dy­cja wspól­nej kon­sump­cji napo­jów roz­grze­wa­ją­cych, połą­czo­nej ze spon­ta­nicz­ną, pod­wyż­szo­ną aktyw­no­ścią w dzie­dzi­nie audio-per­for­man­ce, zosta­nie podtrzymana.

Skomentuj