Kilka imprez typo

Od dłuż­sze­go cza­su nosi­łem się z zamia­rem poru­sze­nia tema­tu typo­gra­ficz­nych spo­tkań. Myśla­łem, by napi­sać o Type Camp, ale róż­no­ra­kich imprez tego typu odby­wa się spo­ro. Dziś więc garść infor­ma­cji o nie­któ­rych z kon­fe­ren­cji i warsz­ta­tów. Wybra­łem te, któ­re uwa­żam za naj­cie­kaw­sze i odby­wa­ją się cyklicznie. 

Wspo­mi­na­łem nie­daw­no Wil­la Power­sa, któ­re­go sło­wa dedy­ku­ję wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym typografią. 

Jeśli masz oka­zję, skorzystaj. 

Dodat­ko­we informacje
ATypI
www aktu­al­ne wyda­rze­nia | poprzed­nie
social media Face­bo­ok | Twit­ter | Youtu­be

Bacho­TeX / GUST
www www.gust.org.pl/bachotex
social media Face­bo­ok

KRAKTypo
social media Face­bo­ok

Lletraferits
social media Face­bo­ok

Tipos al natural
social media Flickr

Type Camp
www typecamp.org
social media Face­bo­ok | Insta­gram | Twit­ter | Youtu­be

TypeCon
www typecon.com
social media Face­bo­ok | Twit­ter

TYPO Ber­lin / Typo Talks
www www.typoberlin.de/2010/
social media Flickr | Twit­ter | Youtu­be

Kalen­da­rium
30.04–04.05 Bacho­TeX (Bacho­tek)
20.05–22.05 TYPO Ber­lin
22.05–28.05 Type Camp London
18.07–23.07 Type Camp Buffalo
17.08–22.08 Type­Con Los Angeles
08.09–12.09 ATy­pI Dublin
08.11–11.11 KRAKTypo

ATypI 

Pię­cio­dnio­wa kon­fe­ren­cja ATy­pI (od nazwy orga­ni­za­to­ra) odby­wa się dorocz­nie w róż­nych mia­stach świa­ta, nie­prze­rwa­nie od 1957 r. Ostat­nia, pod nazwą Typ09: the heart of the let­ter, odby­ła się w sierp­niu w Meksyku. 

Obo­wią­zu­ją­cy język, to angiel­ski. Mię­dzy­na­ro­do­wy cha­rak­ter spo­tka­nia i fakt, że cza­sa­mi może mieć miej­sce cał­kiem nie­da­le­ko, zachę­ca do uczest­nic­twa. Dla człon­ków ATy­pI prze­wi­dzia­no zniż­ki. War­to zapo­znać się z mate­ria­ła­mi wideo z kon­fe­ren­cji w Bri­gh­ton. Następ­na odbę­dzie się w Dublinie.

BachoTeX 

Kon­fe­ren­cja sto­wa­rzy­sze­nia GUST, któ­rą na sta­łe zwią­za­no z miej­sco­wo­ścią o dźwięcz­nie brzmią­cej nazwie Bacho­tek. Ma śro­do­wi­sko­we pięt­no — bywa­ją na niej przede wszyst­kim użyt­kow­ni­cy TeXa, wykła­dy i warsz­ta­ty doty­czą głów­nie tego sys­te­mu. Mimo, że sil­nie ukie­run­ko­wa­na, jest kon­fe­ren­cją typo­gra­ficz­ną. Jak­by nie było, TeX słu­ży prze­cież do łamania. 

KRAKTypo 

Tę kon­fe­ren­cję zor­ga­ni­zo­wa­no w Kra­ko­wie, po raz pierw­szy w 2008 r. Gru­pa osób sku­pio­nych wokół Aka­de­mic­kie­go Kur­su Typo­gra­fii — absol­wen­tów i wykła­dow­ców — posta­no­wi­ła dzia­łać i… oka­za­ło się to bar­dzo sku­tecz­ne dzia­ła­nie. Podob­nie, jak pod­czas dużych, mię­dzy­na­ro­do­wych spo­tkań, odby­wa­ją się wykła­dy, pre­zen­ta­cje i warsz­ta­ty. Zazwy­czaj wszyst­ko w języ­ku pol­skim, acz zda­rza­ją się wyjąt­ki. Cie­ka­wą ini­cja­ty­wą był kon­kurs na pla­kat promocyjny. 

Lletraferits… 

…czy­li Typo­ma­nia­cy — orga­ni­zo­wa­ne w Hisz­pa­nii spo­tka­nia o cha­rak­te­rze warsz­ta­to­wym, coś w rodza­ju week­en­du z typo­gra­fią. Prze­bieg jest sil­nie impro­wi­zo­wa­ny, nie ma z góry usta­lo­ne­go pro­gra­mu — po pro­stu typo­ma­nia­cy zjeż­dża­ją do jakiejś posia­dło­ści na wsi, by przez kil­ka dni dzie­lić się doświad­cze­nia­mi typo­gra­ficz­ny­mi zwie­dza­jąc oko­li­ce, pro­wa­dząc dys­kurs przy becz­ce wina czy pod­czas posiłku… 

Tipos al natural 

Moż­na prze­tłu­ma­czyć jako Typo w natu­rze. War­to odno­to­wać, ponie­waż to mek­sy­kań­ska ini­cja­ty­wa. Dobrze się bawić i uczyć jeden od dru­gie­go. Wszyst­ko, oczy­wi­ście, po hisz­pań­sku. Dwa sło­wa dla miesz­kań­ców Ame­ry­ki Łaciń­skiej albo osób pla­nu­ją­cych się tam wybrać — będzie ciekawie. 

Type Camp 

Typo­obóz, wymy­ślo­ny przez Shel­ley Gru­en­dler z Kana­dy, jest orga­ni­zo­wa­ny w prze­róż­nych miej­scach, kil­ka razy w roku. Poprzed­nia edy­cja mia­ła miej­sce w Indiach, kil­ka tygo­dni temu. Pod­czas Type Camp moż­na prze­żyć spo­tka­nie z typo­gra­fią w kon­tek­ście lokal­nej kul­tu­ry. Oprócz Azji, Type Camp odby­wa się w Euro­pie, Ame­ry­ce Pół­noc­nej i Australii. 

TypeCon 

To duża kon­fe­ren­cja, odpo­wied­nik ATy­pI czy Typo Ber­lin. Ze wzglę­du na miej­sce (USA), prze­zna­czo­na raczej dla miesz­kań­ców Ame­ry­ki. Orga­ni­zo­wa­na przez SOTA raz w roku, za każ­dym razem w innym sta­nie. Naj­bliż­sza kon­fe­ren­cja będzie mia­ła miej­sce w Los Angeles. 

TYPO Berlin 

Rów­nież duża kon­fe­ren­cja, odby­wa­ją­ca się co roku w nie­da­le­ko poło­żo­nym Ber­li­nie. Orga­ni­za­tor, Font­Shop, nadał jej bar­dzo pre­sti­żo­wy, a rów­no­cze­śnie nowo­cze­sny cha­rak­ter. Zawsze poja­wia się mię­dzy­na­ro­do­wa śmie­tan­ka. W przed­dzień edy­cji 2009 nakrę­co­no film, doku­men­tu­ją­cy nie­zwy­kłe podej­ście do typo­gra­fii Gem­my O’Brien (Mrs Eaves, pseud.) z Australii. 

Skomentuj