Jakie to czcionki?

Dziś pozwo­li­łem sobie na małą pro­wo­ka­cję wobec śro­do­wi­ska dete­pow­ców. W kil­ku miej­scach (m.in. na gru­pie dys­ku­syj­nej pl.comp.dtp) zada­łem pyta­nie o czcion­ki, ilu­stru­jąc je w ten sposób: 

Krój został pra­wi­dło­wo roz­po­zna­ny w kil­ka minut przez Zbysz­ka Czap­ni­ka — paneu­ro­pa pół­gru­ba. Brawo! 


Paneu­ro­pa w słow­ni­ku Doroszewskiego

Jeden komentarz

Skomentuj