Idzie wiosna

Idzie wio­sna. Wciąż trwa­ją zapi­sy na warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia pism Mate­usza Machal­skie­go — infor­ma­cja o spe­cjal­nej zniż­ce w tek­ście «Mło­dy wilk Machal­ski», a komu mało, niech zwró­ci oko na Zachód. 

Jost Hochu­li o Tschi­chol­dzie (Leip­zi­ger Typo­ta­ge 2017)

W dniach 10–18 maja odbę­dzie się dwu­dzie­sta pią­ta edy­cja Leip­zi­ger Typo­ta­ge. W tym roku tema­tem prze­wod­nim będzie Duch cza­su.

W kon­tek­ście zbli­ża­ją­ce­go się stu­le­cia zało­że­nia Bau­hau­su, dwie pozy­cje pro­gra­mu zwró­ci­ły moją uwa­gę: wykład dr Anet­te Ludwig pt. «Pisma dru­kar­skie w Bau­hau­sie» i opro­wa­dza­nie po wysta­wie prze­kro­jo­wej twór­czo­ści Jana Tschi­chol­da «Jan Tschi­chold — typo­graf stu­le­cia? Spoj­rze­nie na dorobek».

Uwa­ga! Wysta­wa zosta­ła umiesz­czo­na w pro­gra­mie Typo­ta­ge, ale jest osob­nym wyda­rze­niem zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Nie­miec­ką Biblio­te­kę Naro­do­wą w Lip­sku we współ­pra­cy z Uni­wer­sy­te­tem w Erfur­cie. Dla typo­gra­fów jest naj­waż­niej­szym wyda­rze­niem tego roku. Potrwa od 19 mar­ca do 6 wrze­śnia 2019, wstęp wol­ny — pro­szę ją odwiedzić.


Leip­zi­ger Typo­ta­ge cena: 150 euro, zniż­ki dla uczniów, stu­den­tów i człon­ków Gesel­l­schaft zur För­de­rung der Druck­kunst Leip­zig oraz Typo­gra­phi­sche Gesel­l­schaft München
Deut­sche Natio­nal­bi­blio­thek wysta­wa «Jan Tschi­chold — typo­graf stu­le­cia?»

Tydzień póź­niej, 16–18 maja — pierw­sza edy­cja Ber­lin Let­ters Festi­val. Języ­kiem festi­wa­lu jest nie­miec­ki, ale część warsz­ta­tów odbę­dzie się po angiel­sku. Cie­ka­wy pro­gram i mię­dzy­na­ro­do­wa obsa­da sta­no­wią zachę­tę do udzia­łu wbrew wyso­kim cenom. 


Ber­lin Let­ters Festi­val cena: 250 euro, osob­no płat­ne kon­kret­ne warsztaty.

Skomentuj