Edyta

Wczo­raj minę­ła rocz­ni­ca śmier­ci jed­nej z naj­bar­dziej inspi­ru­ją­cych kobiet współ­cze­sno­ści — Edy­ty Ste­in, św. Tere­sy Bene­dyk­ty od Krzy­ża (* 12.10.1891, † 9.08.1942).


Edy­ta Ste­in w Wikipedii
Życio­rys na stro­nach watykańskich
Pisma Edy­ty Ste­in w wydaw­nic­twie Herder

Uro­dzi­ła się i dużą część życia spę­dzi­ła we Wro­cła­wiu. Miesz­kam nie­da­le­ko jej domu i bywam w tych samych miej­scach, co ona… Nie chcę podej­mo­wać szer­szej ana­li­zy. Pozo­sta­wiam temat do samo­dziel­nej eks­plo­ra­cji i reflek­sji, załą­cza­jąc tyl­ko kil­ka drobiazgów. 

Frag­ment testa­men­tu Edy­ty Stein

Skomentuj