Dziesięć kadrów (konkurs noworoczny)

Podob­nie jak w powyż­szym przy­kła­dzie chęt­nie uży­wa się go w post­pro­duk­cji (tu Stat­dorf Pro­duc­tions), bywa też ele­men­tem sce­no­gra­fii. O któ­rym kro­ju pisma mowa? 

Zada­nie konkursowe

1. Roz­po­znać krój pisma powta­rza­ją­cy się w przed­sta­wio­nych kadrach.
2. Roz­po­znać dzie­sięć fil­mów repre­zen­to­wa­nych przez poniż­sze kadry — podać ory­gi­nal­ny (peł­ny!) tytuł, imię i nazwi­sko reży­se­ra. Wię­cej infor­ma­cji o fil­mie, wła­sne wra­że­nia mile widziane.

Książ­ki wydaw­nic­twa ☞ d2d.pl

Ter­min

31 stycz­nia 2015.
Odpo­wie­dzi pro­szę nad­sy­łać ema­ilem na adres ☞ 

Kadr nr 1

Zada­nie kon­kur­so­we — kadry z dzie­się­ciu filmów

Skomentuj