Dzień dobry!

Dziś pierw­szy w życiu wpis na praw­dzi­wym, wła­snym blo­gu. To chy­ba wiel­ki dzień. Ponie­waż w tema­cie jest „typo­gra­fia” jak byk i za bar­dzo odbie­gać od nie­go nie chcę, poni­żej pierw­sza pomoc dla webmasterów. 

Hen­ryk Jursz przy­go­to­wał dar­mo­we narzę­dzie do obrób­ki tek­stu o nazwie Text4www. Skrypt zamie­nia zna­ki cala na cudzy­sło­wy, dywi­zy na pół­pau­zy lub pau­zy, dołą­cza do tek­stu zna­ki dzie­le­nia wyra­zów jako encje lub zna­ki uni­co­de — zachę­cam do uży­wa­nia, dzię­ki nie­mu tek­sty na www będą wyglą­dać lepiej. 

2 komentarze

  • Panie Przodem Panie Przodem pisze:

    Powo­dze­nia w pro­wa­dze­niu blo­ga! Typo­gra­fia to jed­na przy­go­da, a pro­wa­dze­nie blo­ga to dru­ga. Jak Cię wcią­gnie, to śliw­ka w kom­pot 🙂 3mam kciuki!

  • Ha, Ha! Jak widać blo­go­wa­nie, to dla mnie nowość. Jesz­cze tro­chę cza­su minie zanim nabio­rę wpra­wy. Dzię­ki za kciuki!

Skomentuj