Dziękuję, dziękuję! Nie trzeba było…

Ostat­ni dzień roku, jak zawsze, był dla mnie wzru­sza­ją­cy. Wszy­scy pamię­ta­li o moich imie­ni­nach. Nie jestem w sta­nie dorów­nać podzię­ko­wa­nia­mi, dla­te­go skrom­nie pro­po­nu­ję tyl­ko obej­rze­nie kil­ku fil­mów zawie­ra­ją­cych moty­wy drukarskie. 

Kine­ma­to­gra­fia to jed­na z moich miło­ści, a film w połą­cze­niu z typo­gra­fią, dru­kar­stwem… cha! dzie­lę się tym, co naj­lep­sze. Poda­ję zesta­wie­nie kil­ku­na­stu tytu­łów — wszyst­kie pre­zen­to­wa­ne sce­ny są atrak­cyj­ne, praw­da? choć nie­kie­dy zawie­ra­ją uprosz­cze­nia, ana­chro­ni­zmy etc. Ale któ­re z nich (scen, a może całych fil­mów) są waszy­mi ulu­bio­ny­mi? Pro­szę komentować. 

No tak. Chcia­łem osa­dzić film w tre­ści, ale oka­zu­je się to nie­moż­li­we. Wyja­śniam niżej, a tu obok załą­czam link do wspo­mnia­ne­go zesta­wie­nia — fil­mu na Youtube.

W klesz­czach Youtube 

Kasa musi się zga­dzać w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Zgod­nie z tą wska­zów­ką na Youtu­be wpro­wa­dzo­no zasa­dę, że kanał, któ­ry nie ma 1000 sub­skryp­cji, nie może osa­dzać swo­ich mate­ria­łów na stro­nach www. 

Poprzed­nio opu­bli­ko­wa­ne fil­my, oczy­wi­ście, moż­li­wość osa­dza­nia zacho­wa­ły, nowe nie. Moż­na przejść pro­blem jak wyżej, ale ja wolał­bym osa­dzać fil­my na stro­nie, dla­te­go mam proś­bę: klik­nij w powyż­szy obra­zek, obej­rzyj film i sub­skry­buj kanał.

A jeśli spo­tkasz gdzieś mate­riał YT z infor­ma­cją, że wła­ści­ciel fil­mu wyłą­czył moż­li­wość osa­dza­nia na stro­nach, nie pluj na nie­go, on praw­do­po­dob­nie nawet o tym nie wie. 

Pod­su­mo­wa­nia i plany 

W ostat­nich latach publi­ko­wa­łem raczej rzad­ko, w nie­któ­rych wca­le. Musia­łem dzie­lić swój czas na róż­ne pro­jek­ty i nie star­czy­ło na wszyst­kie. Jeden z waż­nych obsza­rów mojej aktyw­no­ści zawo­do­wej sta­no­wi­ła dzia­łal­ność w NGO od roku 2018 do 2021, kie­dy to zosta­łem usu­nię­ty z zało­żo­ne­go przez sie­bie klu­bu spor­to­we­go przez moich byłych kole­gów. To trau­ma­tycz­ne doświad­cze­nie dzi­siaj nasta­wia mnie bar­dziej pozy­tyw­nie i ofen­syw­nie do przy­szło­ści, dla­te­go wła­śnie pla­nu­ję uru­cho­mie­nie nowej orga­ni­za­cji o znacz­nie szer­szym spek­trum oddziaływania. 

Będzie to fun­da­cja dzia­ła­ją­ca zarów­no w obsza­rach pożyt­ku publicz­ne­go, jak i przed­się­bior­czo­ści. Ma ona się stać — z jed­nej stro­ny — narzę­dziem uwal­nia­nia zgro­ma­dzo­ne­go poten­cja­łu, a z dru­giej — czyn­ni­kiem wno­szą­cym istot­ny wkład w roz­wój sze­ro­ko poj­mo­wa­nej kul­tu­ry. Na razie trud­no uszcze­gó­ło­wić, choć wśród pew­ni­ków wymie­nił­bym dzia­łal­ność wydaw­ni­czą i szko­le­nio­wą. Do miłe­go zobaczenia.

Alfa­be­tycz­na lista tytu­łów i reżyserów 

Bay­an ko. Kapit sa pata­lim, reż. Lino Broc­ka. 1984
Bez miło­ści, reż. Bar­ba­ra Sass, 1980
Homi­ci­de, reż. David Mamet, 1991
Le cave se rebif­fe, reż. Gil­les Gran­gier, 1961
Les quatre cents coups, reż. Fra­nço­is Truf­faut, 1959
New­sies, reż. Ken­ny Orte­ga, 1992
Opa­dły liście z drzew, reż. Sta­ni­sław Róże­wicz, 1975
Storm: Let­ters van Vuur, reż. Den­nis Bots, 2017
The Front Page, reż. Bil­ly Wil­der, 1974
The Lod­ger: A Sto­ry of the Lon­don Fog, reż. Alfred Hitch­cock, 1927
The Man Who Shot Liber­ty Valan­ce, reż. John Ford, 1962
The Ode­ssa File, reż. Ronald Neame, 1974
The Stan­ford Pri­son Expe­ri­ment, reż. Kyle Patrick Alva­rez, 2015
The Sub­stan­ce of Fire, reż. Daniel J. Sul­li­van, 1996
To Live and Die in LA, reż. Wil­liam Fried­kin, 1985
W bia­ły dzień, reż. Edward Żebrow­ski, 1981 

Lista tytu­łów i reży­se­rów w kolej­no­ści cytowania 

1. Storm: Let­ters van Vuur, reż. Den­nis Bots, 2017
2. The Lod­ger: A Sto­ry of the Lon­don Fog, reż. Alfred Hitch­cock, 1927
3. The Man Who Shot Liber­ty Valan­ce, reż. John Ford, 1962
4. New­sies, reż. Ken­ny Orte­ga, 1992
5. Les quatre cents coups, reż. Fra­nço­is Truf­faut, 1959
6. W bia­ły dzień, reż. Edward Żebrow­ski, 1981
7. The Front Page, reż. Bil­ly Wil­der, 1974
8. Bez miło­ści, reż. Bar­ba­ra Sass, 1980
9. The Sub­stan­ce of Fire, reż. Daniel J. Sul­li­van, 1996
10. Opa­dły liście z drzew, reż. Sta­ni­sław Róże­wicz, 1975
11. Homi­ci­de, reż. David Mamet, 1991
12. The Ode­ssa File, reż. Ronald Neame, 1974
13. Le cave se rebif­fe, reż. Gil­les Gran­gier, 1961
14. Bay­an ko. Kapit sa pata­lim, reż. Lino Broc­ka. 1984
15. To Live and Die in LA, reż. Wil­liam Fried­kin, 1985
16. The Stan­ford Pri­son Expe­ri­ment, reż. Kyle Patrick Alva­rez, 2015 

Skomentuj