Drukarski jubel

Sza­now­ny Panie! 

Dzię­ku­ję za pre­zent dobra­ny z tak wiel­kim sma­kiem. Pre­zen­tem tym wzno­szę toast z oka­zji 250-lecia działalności! 

Wszyst­kie­go najlepszego! 

Napi­sa­ne po otrzy­ma­niu pre­zen­tu z oka­zji jubi­le­uszu fir­my Micha­el Huber — bawar­skie­go piwa i wurstu. 

nigdy nie będzie tak zna­mie­ni­tej okazji 

nigdy far­ba nie będzie tak dobrze roztarta 

nigdy nie będzie tak barwna 

tak lep­ka i krótka 

ani tak dobrze zmieszana 

już nigdy nie będzie tak pięk­nych apli 

tak deli­kat­nych tint 

ani tak bar­dzo ostre­go punktu 

tak sub­tel­ne­go przyrostu 

nigdy nie będzie tyle spoiwa 

ani tyle rozpuszczalnika 

co barwidła 

takiej oleo­fil­no­ści i mazistości 

nigdy hydro­fo­bo­wość nie będzie tak wielka 

gęstość optycz­na nigdy nie osią­gnie takich wartości 

jak teraz 

już nigdy nikt nie posta­wi tak zna­ko­mi­tej fabryki 

trzy­na­ście lat przed swo­im narodzeniem 

Skomentuj