Detal w typografii

Wydaw­nic­two d2d.pl przy­go­to­wu­je kolej­ną książ­kę z dzie­dzi­ny typo­gra­fii. Tym razem będzie to «Detal w typo­gra­fii» Josta Hochuliego. 


Infor­ma­cje o zagra­nicz­nych edycjach
«Das Deta­il in der Typo­gra­fie» (edy­cja nie­miec­ko­ję­zycz­na / szwajcarska):
Google Book Search | Ver­lag Nig­gli AG
«Deta­il in Typo­gra­phy» (edy­cja anglo­ję­zycz­na / angiel­ska, francuska):
Google Book Search | Édi­tions B42.
Zaku­py w księ­gar­ni d2d.pl

Pra­ce nad książ­ką roz­po­czę­to w listo­pa­dzie ubie­głe­go roku, w tej chwi­li trwa redak­cja mery­to­rycz­na. Tytuł suge­ru­je tema­ty­kę z zakre­su mikro­ty­po­gra­fii, jak mówi Robert Oleś — redak­tor mery­to­rycz­ny i wydaw­ca pol­skiej wer­sji — naj­więk­szą trud­ność spra­wia bar­dzo zwię­zły styl wypo­wie­dzi auto­ra, posłu­gu­ją­ce­go się poję­cia­mi nie­spo­ty­ka­ny­mi dotąd w pol­skiej prak­ty­ce typograficznej. 

Kie­dy pol­ski Detal będzie goto­wy? Oprócz redak­cji mery­to­rycz­nej, jesz­cze do wyko­na­nia red. języ­ko­wa, korek­ty i rewi­zje tłu­ma­cza, przy­go­to­wa­nie pol­skiej wer­sji fon­tów, łama­nie i druk. Czy uda się na wio­snę? Cze­kam z niecierpliwością.

Jeden komentarz

  • infected pisze:

    Jeże­li pozy­cja ta przy­po­mi­nać swym pozio­mem będzie «Ele­men­tarz w sty­lu typo­gra­fii» R. Brin­ghur­sta to rów­nież cie­kaw wyda­niem tego jestem.

Skomentuj