Detal po raz wtóry

Pra­cow­nia d2d.pl wraz z Arc­tic Paper Pol­ska zapra­sza­ją na wykła­dy poświę­co­ne pro­jek­to­wa­niu. Zapla­no­wa­no dwie mini­kon­fe­ren­cje: 22 kwiet­nia w War­sza­wie i 29 kwiet­nia w Kra­ko­wie. Orga­ni­za­to­rzy zapew­nia­ją moż­li­wość naby­cia książ­ki Josta Hochu­lie­go pt. „Detal w typo­gra­fii”, jed­nak clou będą wykła­dy (pro­gram poni­żej). A więc zachę­cam do uczest­nic­twa, nawet, jeśli ktoś książ­kę już posia­da. Szcze­gól­nie pole­cam wykład Rober­ta Ole­sia — wybit­ne­go znaw­cy teo­rii i prak­ty­ki książ­ko­twór­stwa. Wie­lu z was może doznać olśnienia. 

Orga­ni­za­to­rzy
d2d.pl
Arc­tic Paper Polska

Program

1. War­sza­wa, 22 kwiet­nia 2010 — wstęp wolny
Biblio­te­ka Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, ul. Dobra 5666, sala nr 256
g. 15.00–18.00
— Michał Büth­ner-Zawadz­ki „Nowość w ofer­cie Arc­tic Paper — papie­ry Mun­ken Rough”
— Robert Oleś „Detal kon­tra kre­atyw­ność, czy­li czy dba­łość o detal zagra­ża kreatywności”
— Jerzy Ska­kun „Hurt i detal — pla­ka­ty homework”
2. Kra­ków, 29 kwiet­nia 2010 — wstęp wolny
Biblio­te­ka Jagiel­loń­ska, al. Mic­kie­wi­cza 22
g. 15.00–18.00.
— Michał Büth­ner-Zawadz­ki „Nowość w ofer­cie Arc­tic Paper — papie­ry Mun­ken Rough”
— Robert Oleś „Detal kon­tra kre­atyw­ność, czy­li czy dba­łość o detal zagra­ża kreatywności”
— Witold Sie­masz­kie­wicz „Dia­beł tkwi w szcze­gó­łach — wybra­ne aspek­ty pro­jek­to­wa­nia serii wydawniczych” 

Skomentuj