Czy wróci na półki?

Naj­waż­niej­sza książ­ka roku, a już jej nie ma! Czy wró­ci na pół­ki? Kie­dy? Jak? Skąd? Dla­cze­go? Odpo­wie­dzi w roz­mo­wie z autorką. 

ada paw­li­kow­ska o «vade­me­cum typo­gra­fa»  graj

Wybra­ne frag­men­ty książki
Ada Paw­li­kow­ska: «Vade­me­cum typo­gra­fa. Tom 1. Forma» 

Zapra­szam do wysłu­cha­nia roz­mo­wy z dr Adą Paw­li­kow­ską. Jeśli nie znaj­dzie­cie w niej wystar­cza­ją­cych prze­sła­nek do zaku­pu książ­ki, to pocze­kaj­cie na recen­zję — uzu­peł­nie­nie niniej­sze­go wywia­du. Nie­ste­ty, nikt nie wie kie­dy się ukaże. 

Infor­ma­cje ASP w Gdańsku

Tytuł Vade­me­cum typo­gra­fa. Tom 1. Forma
Autor Ada Pawlikowska
Recen­zja nauko­wa Woj­ciech Regul­ski, Jacek Mrowczyk
Redak­cja, korek­ta Miro­sław Baran
For­mat 164×220 mm
Papier nie­po­wle­ka­ny Alto natu­rel 1,5, 115 g/mkw., 1+1, 144 stronice
Opra­wa bro­szu­ro­wa ze skrzy­deł­ka­mi, 1+1, laminowana
ASP w Gdań­sku, Gdańsk 2022
ISBN 978‑83‑66271‑01‑2

Skomentuj