Co to jest Neue?

Róż­ni­ce w ker­nin­gu mię­dzy Fru­ti­ge­rem, a Neue Frutigerem

Neue to nowe. Była już Neue Helve­ti­ca, a teraz przy­szedł czas na kolej­ny obiekt wes­tchnień typo­gra­fów, art direc­to­rów i wszel­kiej maści kreatorów. 

Lino­ty­pe opu­bli­ko­wał Neue Fru­ti­ge­ra. Pismo sygno­wa­li swo­imi nazwi­ska­mi Adrian Fru­ti­ger i Aki­ra Kobay­ashi. Dwa­dzie­ścia odmian po 82,11 euro (w pakie­cie taniej). Nie­ste­ty — nie wia­do­mo, czy zawie­ra­ją pol­skie diakrytyki. 

Któ­ra rodzi­na będzie następ­na w kolej­ce do uno­wo­cze­śnie­nia? I jesz­cze jed­na wąt­pli­wość… Odświe­ża­nie sta­rych rodzin, to nie jedy­na część dzia­łal­no­ści tego domu typo­gra­ficz­ne­go. W ofer­cie znaj­du­je się mnó­stwo nowych kro­jów, ale… na tle takich jak Neue Helve­ti­ca czy Neue Fru­ti­ger odcho­dzą w cień. Czy Lino­ty­pe nie zapę­dzi z cza­sem się w kozi róg, two­rząc swój nowy wize­ru­nek han­dla­rza sta­rzy­zną? Kon­ku­ren­cja jest potęż­na, wystar­czy przej­rzeć ofer­tę Font­Shop (Font­Font), któ­ry — tak jest postrze­ga­ny — sprze­da­je praw­dzi­we nowości. 


Lino­ty­peNeue Fru­ti­ger

MyfontsNeue Fru­ti­ger | Neue Fru­ti­ger World
Neue Fru­ti­ger Ara­bic | Neue Fru­ti­ger Deva­na­ga­ri | Neue Fru­ti­ger Geo­r­gian | Neue Fru­ti­ger Hebrew | Neue Fru­ti­ger Tamil | Neue Fru­ti­ger Thai | Neue Fru­ti­ger Vietnamese

Skomentuj