Category Archives: druki z XIX wieku

O Urbańskim we Wrocławiu

Osiem­na­ste­go lute­go uro­czy­ście otwar­to wysta­wę akcy­den­sów Leona Urbań­skie­go w Muzeum Naro­do­wym we Wro­cła­wiu. Na wer­ni­saż przy­by­ło oko­ło osiem­dzie­się­ciu osób zain­te­re­so­wa­nych kul­tu­rą, część z nich szcze­gól­nie typografią

Tylko miłość

Jeden ze zna­jo­mych pod­czas urlo­pu w Chor­wa­cji, gdy odpo­czy­wał z rodzi­ną na jakiejś pola­nie, został nagle oto­czo­ny przez sta­do kil­ku­set owiec, pro­wa­dzo­nych przez jed­ne­go czło­wie­ka. Zatrzy­mał się wła­śnie przy nich na krót­ką poga­węd­kę, a owce zaję­ły całą pola­nę. Nie musiał ich spe­cjal­nie nawo­ły­wać, ani za nimi bie­gać — po postu gdy się zatrzy­mał, sta­nę­ło i stado