Brneński łącznik

tt_hardwig_2

Dwu­dzie­ste­go pierw­sze­go czerw­ca w Brnie, David Bře­zi­na orga­ni­zu­je Type­Talk — jed­no­dnio­we sym­po­zjum typo­gra­ficz­ne. Jak wska­zu­je nazwa i pro­gram, będą to roz­mo­wy (po każ­dym ok. 40-minu­to­wym wykła­dzie prze­wi­dzia­no dys­ku­sję), a roz­ma­wiać będą (wyłącz­nie w języ­ku angiel­skim lub cze­skim, bez tłu­ma­cze­nia): Tomáš Brousil o gaze­tach, cza­so­pi­smach i prze­zna­czo­nej dla nich wie­lo­dziet­nej rodzi­nie pism Tabac, Veronika Burian o miło­ści bądź nie­na­wi­ści mię­dzy kro­ja­mi i ich łącze­niu w kocha­ją­ce pary, Florian Hardwig o naro­do­wo­ści pism dru­kar­skich i ich kali­gra­ficz­nych przod­ków, Michael Hochleitner o związ­kach mię­dzy pismem ręcz­nym, a pismem dru­kar­skim, Rob Keller o kalec­twie, sła­bo­ściach i cho­ro­bli­wym sza­leń­stwie współ­cze­snych fon­tów, Dan Reynolds o jed­nej twa­rzy pisma, posłu­gu­ją­ce­go się wie­lo­ma językami. 


Organizatorzy
David Bṙezina
Moraw­ská Galerie

Dzień póź­niej roz­po­czy­na się 24. Mię­dzy­na­ro­do­we Bien­na­le Pro­jek­to­wa­nia Gra­ficz­ne­go — w tym roku poświę­co­ne cor­po­ra­te iden­ti­ty, pla­ka­to­wi, pro­jek­to­wa­niu infor­ma­cyj­ne­mu i rekla­mo­we­mu — to już pakiet bar­dzo wie­lu imprez. Po szcze­gó­ły zapra­szam na stro­ny www organizatorów. 

tt_biennale

Skomentuj