Bibliografia


W uzu­peł­nie­niu do tek­stu, w któ­rym podej­mu­ję autor­skie i edy­tor­skie wyzwa­nie, przed­sta­wiam indeks publi­ka­cji w moim posia­da­niu — na razie czę­ścio­wy, ale będę go suk­ce­syw­nie roz­sze­rzał — te, któ­re od kogoś poży­czy­łem, ozna­czam aste­ry­skiem. Jeśli pozy­skam kolej­ne tytu­ły, oczy­wi­ście je dopi­szę. Podob­nie, jeśli uznam, że któ­ryś jest nie­przy­dat­ny, usunę.

Książ­ki według autorów 

Bier­kow­ski Tomasz: O typo­gra­fii, Czy­sty Warsz­tat, Gdańsk 2008 

Brin­ghurst Robert: Ele­men­tarz sty­lu w typo­gra­fii, Design Plus, Kra­ków 2007 

Chwa­łow­ski Robert: Typo­gra­fia typo­wej książ­ki, Helion, Gli­wi­ce 2002 

Deji­das Lloyd, Destree Tho­mas: Tech­no­lo­gia off­se­to­we­go dru­ko­wa­nia arku­szo­we­go, COBRPP, War­sza­wa 2007 

Druź­dziel Mie­czy­sław, Fijał­kow­ski Tade­usz: Zecer­stwo, Zakład Naro­do­wy im. Osso­liń­skich. Wydaw­nic­two, Wro­cław • War­sza­wa • Kra­ków • Gdańsk • Łódź 1988 

*Maszy­ny i urzą­dze­nia typo­gra­ficz­ne, WSiP, War­sza­wa 1978 

Eldred Nel­son R.: Co dru­karz powi­nien wie­dzieć o far­bach, COBRPP, War­sza­wa 2007 

Fru­ti­ger Adrian: Czło­wiek i jego zna­ki, d2d.pl, Kra­ków 2010 

Gołąb Andrzej: DTP. Od pro­jek­tu aż po druk. O współ­pra­cy gra­fi­ka z dru­ka­rzem, Helion, Gli­wi­ce 2013 

Grusz­czyń­ski Cze­sław: *Far­by gra­ficz­ne, WSiP, War­sza­wa 1990 

Hene­stro­sa Cri­stó­bal, Mese­gu­er Lau­ra, Sca­glio­ne José: Jak pro­jek­to­wać kro­je pisma. Od szki­cu do ekra­nu, d2d.pl, Kra­ków 2013 

Hleb-Koszań­ska Hele­na: O biblio­gra­fii dla nie­wta­jem­ni­czo­nych, Osso­li­neum, Wro­cław 1974 

Hochu­li Jost: Detal w typo­gra­fii, d2d.pl, Kra­ków 2009 

Houston Keith: Ciem­ne typ­ki. Sekret­ne życie zna­ków typo­gra­ficz­nych, d2d.pl, Kra­ków 2015 

Jaku­ce­wicz Ste­fan: Błę­dy w dru­ko­wa­niu off­se­to­wym a wady papie­ru, Ada­man­tan, War­sza­wa 2011 

*Mate­ria­ły samo­przy­lep­ne, Ecco‑Papier, War­sza­wa 2004 

Papier do dru­ko­wa­nia. Wła­ści­wo­ści i rodza­je, Micha­el Huber Pol­ska, War­sza­wa 2010 

*Vade­me­cum dru­ka­rza, Map, War­sza­wa 2007 

*Vade­me­cum papie­rów dla wydaw­cy, Ecco‑Papier, DNT, War­sza­wa 2004 

Jaku­ce­wicz Ste­fan, Mag­dzik Sła­wo­mir, Stru­ciń­ski Jerzy: *Mate­ria­ło­znaw­stwo poli­gra­ficz­ne, WSiP, War­sza­wa 1993 

Kuglin Jan: Poli­gra­fia książ­ki, Osso­li­neum, Wro­cław 1968 

Kohl Maria: Far­by dru­ko­we, WNT, War­sza­wa 1984 

Kołak Janusz, Ostrow­ski Jan: Maszy­ny i urzą­dze­nia. Maszy­ny dru­ku­ją­ce, WSiP, War­sza­wa 1986 

Mit­chell Micha­el, Wight­mann Susan: Typo­gra­fia książ­ki. Pod­ręcz­nik pro­jek­tan­ta, d2d.pl, Kra­ków 2012 

Mrow­czyk Jacek: Nie­wiel­ki słow­nik typo­gra­ficz­ny, Czy­sty Warsz­tat, Gdańsk 2008 

Paw­li­kow­ska Ada: Vade­me­cum typo­gra­fa. Tom 1. For­ma, ASP w Gdań­sku, Gdańsk 2022 

Rajnsz Ewa: Bar­wy dru­ku. Off­set arku­szo­wy, Micha­el Huber Pol­ska, Wro­cław 2009 

Rze­wu­ski Kazi­mierz: *Księ­go­znaw­stwo, WSiP, War­sza­wa 1987 

Sowiń­ski Janusz: Sztu­ka typo­gra­ficz­na Mło­dej Pol­ski, Osso­li­neum, Wro­cław 1982 

Tschi­chold Jan: Nowa typo­gra­fia, Rec­to Ver­so, Łódź 2011 

Toma­szew­ski Andrzej: Archi­tek­tu­ra książ­ki, COBRPP, War­sza­wa 2011 

Gise­rzy czcio­nek w Pol­sce, ogme.pl, War­sza­wa 2008 

Lek­sy­kon pism dru­kar­skich, Wydaw­nic­two Krup­ski i S‑ka, War­sza­wa 1996 

Sze­lest kart. Biblio­gra­fia sen­ty­men­tal­na, ogme.pl, War­sza­wa 2011 

Tro­sko­lań­ski Adam: O twór­czo­ści. Piśmien­nic­two naukowo‑techniczne, PWN, War­sza­wa 1982 

Trza­ska Filip: *Pod­sta­wy tech­ni­ki wydaw­ni­czej, Wydaw­nic­two Związ­ko­we CRZZ, War­sza­wa 1967 

Wil­l­berg Hans Peter, Fors­sman Frie­drich: Pierw­sza pomoc w typo­gra­fii. Porad­nik uży­wa­nia pisma, Słowo/Obraz Tery­to­ria, Gdańsk 2005 

Wołek Wła­dy­sław: *Druk off­se­to­wy, PWSZ, War­sza­wa 1965 

Woł­kow­ski Sta­ni­sław, Wołek Wła­dy­sław, Obtu­ło­wicz Sta­ni­sław: *Tech­no­lo­gia dru­ku wypu­kłe­go, WPL, War­sza­wa 1967 

Wysoc­ki Adam: Mała poli­gra­fia, Osso­li­neum, Wro­cław 1965 

Zadroż­ny Zbi­gniew: Wklę­sło­druk. Skład i repro­duk­cja, WNT, War­sza­wa 1972 

Zorn Rudolf: *Mały lek­sy­kon trud­no­ści dru­kar­skich, WPLiS, War­sza­wa 1957 

Książ­ki — dzie­ła zbiorowe

Angiel­sko-pol­ski słow­nik ter­mi­nów poli­gra­ficz­nych, Mar­kow­ski Leszek (red.), COBRPP, War­sza­wa 2010 

Ency­klo­pe­dia wie­dzy o książ­ce, Bir­ken­ma­jer Alek­san­der (red.), Zakład Naro­do­wy im. Osso­liń­skich, Wro­cław 1971 

*Instruk­cja tech­no­lo­gicz­na. Tom 1. Skład ręcz­ny i maszy­no­wy, Stem­pel Oskar (red.), MKiS, War­sza­wa 1965 

Instruk­cja tech­no­lo­gicz­na. Tom 3. Ste­reo­ty­pia, Sta­szel Jan (rec.), MKiS, War­sza­wa 1964 

Instruk­cja tech­no­lo­gicz­na. Tom 6. Wklę­sło­druk, Romer W. (rec.), MKiS, War­sza­wa 1971 

*Lapi­kon, Mar­tin Majo­or i in., ASP w Kato­wi­cach, Kato­wi­ce 2012 

Lek­sy­kon naukowo‑techniczny, Czer­ni Ser­giusz (red.), WNT, War­sza­wa 1984 

Faj­rant, Mar­tin Majo­or i in., ASP w Kato­wi­cach, Kato­wi­ce 2012 

*Pod­ręcz­nik flek­so­gra­fii, Bucholc Jacek i in., Zrze­sze­nie Pol­skich Flek­so­gra­fów, War­sza­wa 1998 

Poli­gra­fia. Pro­ce­sy i tech­ni­ka, Panák Ján i in., COBRPP, War­sza­wa 2009 

Prze­wod­nik po papie­rze nie­po­wle­ka­nym. Papier, repro­duk­cja, dru­ko­wa­nie i tech­ni­ki wykoń­cze­nio­we, Dru­żyń­ska Ada (red.), Arc­tic Paper AB, 2002 

Wiel­ki słow­nik tech­nicz­ny polsko‑rosyjski, Porwit M. (red.), WNT, War­sza­wa 1973 

Współ­cze­sne pol­skie intro­li­ga­tor­stwo i papier­nic­two. Mały słow­nik ency­klo­pe­dycz­ny, Cel­ma-Panek Jerzy (intro­li­ga­tor­stwo, red.), Libi­szow­ski Ste­fan (papier­nic­two, red.), Osso­li­neum, Wro­cław 1986 

Współ­cze­sne pol­skie księ­gar­stwo. Mały słow­nik ency­klo­pe­dycz­ny, Cybul­ski Rado­sław (red.), Osso­li­neum, Wro­cław 1981 

Roz­wi­nię­cie zasto­so­wa­nych akronimów 

ASP Aka­de­mia Sztuk Pięknych 

COBRPP Cen­tral­ny Ośro­dek Badawczo‑Rozwojowy Prze­my­słu Poligraficznego 

CRZZ Cen­tral­na Rada Związ­ków Zawodowych 

DNT Dru­kar­nia Naukowo-Techniczna 

MKiS Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Sztuki 

PTWK Pol­skie Towa­rzy­stwo Wydaw­ców Książek 

PWN Pań­stwo­we Wydaw­nic­twa Naukowe 

PWSZ Pań­stwo­we Wydaw­nic­twa Szkol­nic­twa Zawodowego 

WNT Wydaw­nic­twa Naukowo‑Techniczne

WPL Wydaw­nic­two Prze­my­słu Lekkiego 

WPLiS Wydaw­nic­two Prze­my­słu Lek­kie­go i Spożywczego 

WSiP Wydaw­nic­twa Szkol­ne i Pedagogiczne