Betlejem

Józef i Mary­ja nie zna­leź­li miej­sca w żad­nej gospo­dzie, zamiesz­ka­li więc, na czas poby­tu w mie­ście, w staj­ni. Betle­jem nie było dużą miej­sco­wo­ścią i jak wszę­dzie, w obli­czu najaz­du więk­szej licz­by ludzi, loko­wa­no ich we wszel­kich dostęp­nych miej­scach — podob­nie jak pod­czas dzi­siej­szych spo­tkań Taizé, Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży itp. Ale w biblij­nym prze­ka­zie o naro­dze­niu Jezu­sa nie są istot­ne for­mal­ne szcze­gó­ły lecz raczej wydźwięk i sym­bo­li­ka tej histo­rii, któ­ra zda­je się suge­ro­wać, że Jezus nie jest mora­li­stą, doma­ga­ją­cym się od nas cze­go­kol­wiek, ani narzu­ca­ją­cym się w żaden sposób. 

Z oka­zji jutrzej­sze­go Boże­go Naro­dze­nia życzę, by Jezus zna­lazł też miej­sce w każ­dym z w Was i tam się naro­dził. Życzę rów­nież, żeby to nie był Jezu­sek z baj­ki, ale praw­dzi­wy Jezus, zwa­ny rów­nież Chrystusem… 

Spe­cjal­nie dla Was frag­ment Wul­ga­ty (Vul­ga­ta Cle­men­ti­na) w typo­gra­ficz­nym opra­co­wa­niu Johan­ne­sa Gutenberga. 

Biblia 42-wierszowa, Göttingen, 235 versumBiblia 42-wierszowa, London, 235 versumBiblia 42-wierszowa, London, 235 versum

Cyto­wa­ny tekst, to peł­na wer­sja. Zachę­cam do zba­da­nia go, porów­na­nia z wer­sją Guten­ber­ga. Gdzie na stro­ni­cy się znaj­du­je (napraw­dę tam jest)? czym się róż­ni? etc. Dla miło­śni­ków inku­na­bu­łów zamiesz­czam trzy kopie tej samej stro­ni­cy, pierw­sza z Getyn­gi, dwie następ­ne z Lon­dy­nu (papie­ro­wa i per­ga­mi­no­wa). Weso­łych Świąt! 


Biblia Guten­ber­ga on-line
Bri­tish Libra­ry, Lon­don (infor­ma­cje) | (pod­gląd)
Georg August Uni­ver­si­tät Göt­tin­gen — Guten­berg Digi­tal (infor­ma­cje) | (pod­gląd)
The Uni­ver­si­ty of Texas at Austin, Har­ry Ran­som Cen­ter (infor­ma­cje i podgląd)

In prin­ci­pio erat Verbum,
et Ver­bum erat apud Deum,
et Deus erat Verbum.
Hoc erat in prin­ci­pio apud Deum.
Omnia per ipsum fac­ta sunt:
et sine ipso fac­tum est nihil, quod fac­tum est.
In ipso vita erat,
et vita erat lux hominum:
et lux in tene­bris lucet,
et tene­bræ eam non comprehenderunt.
Fuit homo
mis­sus a Deo,
cui nomen erat Joannes.
Hic venit in testimonium
ut testi­mo­nium per­hi­be­ret de lumine,
ut omnes cre­de­rent per illum.
Non erat ille lux,
sed ut testi­mo­nium per­hi­be­ret de lumine.
Erat lux vera,
quæ illu­mi­nat omnem hominem
venien­tem in hunc mundum.
In mun­do erat,
et mun­dus per ipsum fac­tus est,
et mun­dus eum non cognovit.
In pro­pria venit,
et sui eum non receperunt.
Quotqu­ot autem rece­pe­runt eum,
dedit eis pote­sta­tem filios Dei fieri,
his qui cre­dunt in nomi­ne ejus:
qui non ex sanguinibus,
neque ex volun­ta­te carnis,
neque ex volun­ta­te viri,
sed ex Deo nati sunt.
Et Ver­bum caro fac­tum est,
et habi­ta­vit in nobis:
et vidi­mus glo­riam ejus,
glo­riam quasi uni­ge­ni­ti a Patre
ple­num gra­tiæ et veritatis. 

Skomentuj