Architektura książki

Już za kil­ka tygo­dni poja­wi się nowa książ­ka Andrze­ja Toma­szew­skie­go wyda­na przez Cen­tral­ny Ośro­dek Badaw­czo-Roz­wo­jo­wy Prze­my­słu Poli­gra­ficz­ne­go. «Archi­tek­tu­ra książ­ki dla wydaw­ców, redak­to­rów, poli­gra­fów, gra­fi­ków, auto­rów, księ­go­znaw­ców i biblio­fi­lów» jest bar­dzo cie­ka­wa dla wszyst­kich, któ­rzy „robią w książ­kach” lub chcą (czy też muszą) coś na temat tech­no­lo­gii ksią­żek wiedzieć. 

W mar­cu 2019 r. uka­że się dru­gie wyda­nie oma­wia­ne­go tytu­łu — popra­wio­ne i uzupełnione. 

A więc będzie tro­chę o róż­ni­cach mię­dzy czcion­ką a fon­tem, kolo­rem a bar­wą czy o róż­ni­cy zdań mię­dzy redak­to­rem, a pro­jek­tan­tem. Dowie­my się o mia­rach typo­gra­ficz­nych, arku­szach wydaw­ni­czych i dru­kar­skich, spo­so­bach postę­po­wa­nia z ilu­stra­cją, a nawet o zna­kach korek­tor­skich. Pozna­my zagad­nie­nia pro­jek­to­we, tech­no­lo­gicz­ne i tech­nicz­ne. Bar­dzo jasny wywód, wła­ści­wie porad­nik książ­ko­twór­czy, dobrze ilu­stro­wa­ny i sowi­cie przy­pra­wio­ny facho­wą ter­mi­no­lo­gią. Wszyst­ko, oczy­wi­ście, wytłu­ma­czo­ne — takie abc. 

Wła­śnie teraz trwa pro­duk­cja i jeśli powio­dą się pla­ny, na tar­gach Poli­gra­fia, pod­czas kon­fe­ren­cji pt. «Zawo­do­we szkol­nic­two poli­gra­ficz­ne w epo­ce tech­no­lo­gii cyfro­wych» orga­ni­zo­wa­nej przez COBRPP 12 kwiet­nia, odbę­dzie się jej prezentacja.


Infor­ma­cje o książce
Toma­szew­ski Andrzej: «Archi­tek­tu­ra książ­ki dla wydaw­ców, redak­to­rów, poli­gra­fów, gra­fi­ków, auto­rów, księ­go­znaw­ców i bibliofilów»
Cen­tral­ny Ośro­dek Badaw­czo-Roz­wo­jo­wy Prze­my­słu Poli­gra­ficz­ne­go, War­sza­wa 2011, wyda­nie pierwsze
kon­sul­ta­cja Prze­my­sław Śleboda
redak­cja Elż­bie­ta Włodarczyk
pro­jekt autora
for­mat blo­ku A5, 1+1, 160 stronic
papier Mun­ken Pure 100 g/m2 i 120 g/m2
opra­wa twar­da, cało­pa­pie­ro­wa, lami­no­wa­na, 4+0

2 komentarze

Skomentuj