Apel w sprawie Muzeum Książki Artystycznej

Muzeum Książ­ki Arty­stycz­nej w Łodzi gore! 

Na dniach podam wię­cej infor­ma­cji, a tym­cza­sem zachę­cam do pod­pi­sy­wa­nia i roz­po­wszech­nia­nia krót­kiej pety­cji zre­da­go­wa­nej przez Andrze­ja Tomaszewskiego. 


Muzeum Książ­ki Arty­stycz­nej w Łodzi | Petycjeonline.com

Skomentuj