Angielsko-polski słownik terminów poligraficznych

Dotarł do mnie przed­wczo­raj dzię­ki uprzej­mo­ści Andrze­ja Toma­szew­skie­go. Tytuł nie do koń­ca odzwier­cie­dla jego cha­rak­ter. Pierw­sza część — Słow­nik angiel­sko-pol­ski — zawie­ra nie tyl­ko trans­la­cję, ale rów­nież lek­sy­ko­no­we wyja­śnie­nie oma­wia­nych ter­mi­nów. W dru­giej czę­ści znaj­du­je się Indeks pol­sko-angiel­ski, przy­go­to­wa­ny na kształt zwy­kłe­go dwu­ję­zycz­ne­go słow­ni­ka. Takie połą­cze­nie nada­je publi­ka­cji uni­wer­sal­ny cha­rak­ter, moż­na ją wyko­rzy­sty­wać po pro­stu jako źró­dło wie­dzy w języ­ku polskim. 

Książ­kę stwo­rzy­li auto­rzy zawo­do­wo zwią­za­ni z COBRPP lub Poli­tech­ni­ką War­szaw­ską. Wydaw­ca — Cen­tral­ny Ośro­dek Badaw­czo-Roz­wo­jo­wy Prze­my­słu Poli­gra­ficz­ne­go — kie­ru­je słow­nik do sze­ro­kie­go gro­na odbior­ców, z róż­nych racji zain­te­re­so­wa­nych współ­cze­sną poli­gra­fią. Osiem­dzie­siąt zł za 264 stro­ny uni­ka­to­wej wie­dzy to chy­ba niewiele. 

Twar­da opra­wa, nie za duży for­mat czy­nią ją dość wygod­ną w uży­ciu. Jest rów­nież bar­dzo lek­ka, co moż­na by potrak­to­wać jako zale­tę, ale ja upa­try­wał­bym tu wady. Nie­wiel­ką masę książ­ki uzy­ska­no przy zasto­so­wa­niu papie­ru obję­to­ścio­we­go (i nie­ste­ty, drzew­ne­go!) o niskiej gra­ma­tu­rze i bar­dzo wyso­kim spulch­nie­niu. Papie­ry drzew­ne są znacz­nie mniej trwa­łe, a prze­cież książ­ka ze wzglę­du na swój cha­rak­ter będzie zapew­ne w czę­stym użyciu.

Wie­dza zawar­ta w tym wydaw­nic­twie nie tyl­ko poma­ga w poro­zu­mie­niu z dru­ka­rza­mi na pozio­mie języ­ko­wym, ale daje pod­sta­wy do zro­zu­mie­nia pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych. Nawet takie pobież­ne zde­rze­nie z poli­gra­fią, każ­de­go pro­jek­tan­ta tro­chę „cywi­li­zu­je”. Gorą­co polecam.


Infor­ma­cje o książce
«Angiel­sko-pol­ski słow­nik ter­mi­nów poligraficznych»
Cen­tral­ny Ośro­dek Badaw­czo-Roz­wo­jo­wy Prze­my­słu Poli­gra­ficz­ne­go, War­sza­wa 2010, wyda­nie pierwsze
auto­rzy Gra­ży­na Czech, Tomasz Dąbro­wa, Jacek Hamer­liń­ski, Jan Kowal­czyk, Leszek Mar­kow­ski [red. pro­wa­dzą­cy], Prze­my­sław Śle­bo­da, Andrzej Toma­szew­ski, Joan­na Wasi­lew­ska, Leonard Cichocki
pro­jekt Andrzej Tomaszewski
ISBN 978–83-930699–0‑3
for­mat blo­ku A5, 1+1, 264 stronice
papier Ecco-Book 70 g/m², vol. 2,0
opra­wa twar­da, cało­pa­pie­ro­wa, lami­no­wa­na, 4+0

Skomentuj