Acta Poligraphica, nr 1

Nie­daw­no uka­zał się pierw­szy zeszyt Acta Poli­gra­phi­ca — cza­so­pi­sma nauko­we­go, wyda­wa­ne­go przez Cen­tral­ny Ośro­dek Badaw­czo-Roz­wo­jo­wy Prze­my­słu Poli­gra­ficz­ne­go w War­sza­wie. To pierw­sze pismo w Pol­sce o takim charakterze. 

Redak­cję two­rzą: Andrzej Makow­ski (red. naczel­ny), Jan Bagiń­ski (red. sta­ty­stycz­ny), Gra­ży­na Czech, Jacek Hamer­liń­ski, Jerzy Hop­pe, Ber­nard Jóź­wiak, Elż­bie­ta Wło­dar­czyk i Andrzej Toma­szew­ski (sekre­tarz redak­cji), a rada nauko­wa gro­ma­dzi mię­dzy­na­ro­do­we auto­ry­te­ty: Michal Čep­pan, Boh­dan Dur­niak, Wol­fgang Faigle, Krzysz­tof Lenk, Kon­rad Olej­nik, Jurij Pyriew, Ewa Sata­lec­ka, Janusz Tondel. 


Zaczy­ta­łem się…, fot. P. Pietrzak

Moż­na by się spo­dzie­wać że, jak na nauko­we cza­so­pi­smo przy­sta­ło, będzie nud­no i trud­no, ale choć zda­rza­ją i będą się zda­rza­ły arty­ku­ły trud­ne w odbio­rze, nic tutaj nie nudzi. Pismo mia­ło pre­mie­rę pod­czas tar­gów Poli­gra­fia 2013 (21–24 maja), naj­praw­do­po­dob­niej będzie uka­zy­wać się z czę­sto­tli­wo­ścią dwóch wydań w roku. W tym mie­sią­cu może­my spo­dzie­wać się uru­cho­mie­nia stro­ny inter­ne­to­wej. Póki co moż­na je naby­wać bez­po­śred­nio u wydaw­cy (COBRPP, ema­il: acta_poligraphica@cobrpp.com.pl) w cenie 25 zł. 

Naj­cie­kaw­szy tekst w pierw­szym nume­rze — «Racjo­nal­na rela­ty­wi­za­cja w sto­so­wa­niu reguł typo­gra­ficz­nych» — opu­bli­ko­wał Tomasz Bier­kow­ski. Porząd­ku­je w nim spoj­rze­nie na twór­czy pro­ces pro­jek­to­wa­nia. Każ­dy (nie tyl­ko) dizaj­ner powi­nien go prze­czy­tać! Ponad­to: «Odlew­nia Czcio­nek Samu­ela Orgel­bran­da Synów» Andrze­ja Toma­szew­skie­go, «Intro­li­ga­tor­stwo pol­skie na dro­dze do uprze­my­sło­wie­nia w XIX i 1. poło­wie XX wie­ku» Elż­bie­ty Poko­rzyń­skiej, «Stan­dard Uni­co­de w typo­gra­fii» Pio­tra Strzel­czy­ka, «Typo­gra­fo­wie, pro­gra­mi­ści i mate­ma­ty­cy, czy­li przy­pa­dek este­tycz­nie zado­wa­la­ją­cej inter­po­la­cji» Bogu­sła­wa Jac­kow­skie­go, «Mode­ling of ink tack pro­per­ty in off­set prin­ting» Jac­ka Hamer­liń­skie­go i Juri­ja Pyrie­wa. Andrzej Makow­ski w arty­ku­le wstęp­nym pt. «Acta Poli­gra­phi­ca» kre­śli pro­gram, w bar­dzo prze­ko­nu­ją­cy spo­sób wyja­śnia ideę przy­świe­ca­ją­cą twór­com cza­so­pi­sma. Już jestem jej wyznaw­cą, sta­łym czy­tel­ni­kiem pisma, a nie­kie­dy — kto wie? — może nawet autorem…


Stro­na inter­ne­to­wa czasopisma

Skomentuj