3×m

Maju­sku­ła, minu­sku­ła — wer­sa­li­ki, lite­ry tek­sto­we… i kapi­ta­li­ki. Każ­dy wie kie­dy skła­dać minu­sku­łą — zawsze, z pew­ny­mi wyjąt­ka­mi. Uży­cie liter tek­sto­wych, to naj­bar­dziej natu­ral­ny spo­sób przed­sta­wie­nia tek­stu. Minu­sku­ła jest tak powszech­na, tak opa­trzo­na i oczy­ta­na, że chy­ba najczytelniejsza. 

Poeksperymentujmy. 

UŻY­CIE LITER TEKST­OWYCH, TO NAJ­BAR­DZIEJ NA­TU­RAL­NY SPO­SÓB PRZED­STA­WIENIA TEK­STU. MI­NU­SKUŁA JEST TAK PO­WSZECH­NA, TAK OPA­TRZONA I OCZY­TA­NA, ŻE CHYBA NAJ­CZY­TEL­NIEJ­SZA.

No i jak? A może by tak tro­chę rozspacjować? 

UŻY­CIE LITER TEKST­OWYCH, TO NAJ­BAR­DZIEJ NA­TU­RAL­NY SPO­SÓB PRZED­STA­WIENIA TEK­STU. MI­NU­SKUŁA JEST TAK PO­WSZECH­NA, TAK OPA­TRZONA I OCZY­TA­NA, ŻE CHYBA NAJ­CZY­TEL­NIEJ­SZA.

Za mało, spró­bo­wał­bym jesz­cze bardziej. 

UŻY­CIE LITER TEKST­OWYCH, TO NAJ­BAR­DZIEJ NA­TU­RAL­NY SPO­SÓB PRZED­STA­WIENIA TEK­STU. MI­NU­SKUŁA JEST TAK PO­WSZECH­NA, TAK OPA­TRZONA I OCZY­TA­NA, ŻE CHYBA NAJ­CZY­TEL­NIEJ­SZA.

No dobrze. Mamy kil­ka przy­kła­dów, wobec któ­rych może­my sami oce­nić praw­dzi­wość zapi­sa­nej w nich tre­ści. Czy ona jest rze­czy­wi­ście praw­dzi­wa? Co nie­co może roz­świe­tlić teo­ria boum, ale poprze­stań­my na tym, że więk­szość publi­ko­wa­nych tek­stów skła­da się wła­śnie minuskułą. 

Wyjąt­ki od regu­ły, czy­li uży­cie wiel­kich liter, opi­su­je słow­nik PWN. I tu zaczy­na­ją się scho­dy, bo wiel­ka lite­ra może być maju­sku­łą, albo kapi­ta­li­kiem. Co wybrać? Na pod­sta­wie jakich kry­te­riów? Będę kon­ty­nu­ował temat w kolejnym/kolejnych wpi­sach, a tym­cza­sem, jeśli kto chce, może przej­rzeć źródła.


Wiki­pe­dia Bouma / Kapi­ta­li­ki / Maju­sku­ła / Minu­sku­ła

Skomentuj