WTDK 2018. Czarne

Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Ksią­żek. Miłe spo­tka­nie na sto­isku Czar­ne­go. W tym roku nie było koszu­lek, ale kto wie, co przy­nie­sie przy­szłość…

Play czar­ne


Wydaw­nic­two Czar­ne
Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Ksią­żek
Hala Stu­le­cia

Skomentuj