Tag Archives: Wrocław

WTDK 2018. Strefa Kultury Wrocław

Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Ksią­żek. Zain­try­go­wa­ło mnie sto­isko Stre­fy Kul­tu­ry Wro­cław, któ­ra, jak się oka­zu­je, pro­wa­dzi, a wła­ści­wie wspie­ra dzia­łal­ność wydaw­ni­czą.   Sto­isko Stre­fy Kul­tu­ry Wro­cław —Wro­cław­ski Pro­gram Wydaw­ni­czy / Stre­fa Kul­tu­ry Wro­cławWro­cław­skie Tar­gi Dobrych Ksią­żekHala Stu­le­cia  

Edyta

Wczo­raj minę­ła rocz­ni­ca śmier­ci jed­nej z naj­bar­dziej inspi­ru­ją­cych kobiet współ­cze­sno­ści — Edy­ty Ste­in, św. Tere­sy Bene­dyk­ty od Krzy­ża (* 12.10.1891, † 9.08.1942). Edy­ta Ste­in w Wiki­pe­diiŻycio­rys na stro­nach waty­kań­skichPisma Edy­ty Ste­in w wydaw­nic­twie Her­der Uro­dzi­ła się i dużą część życia spę­dzi­ła we Wro­cła­wiu. Miesz­kam nie­da­le­ko jej domu i bywam w tych samych miej­scach, co ona… Nie chcę podej­mo­wać szer­szej ana­li­zy. Pozo­sta­wiam temat do samo­dziel­nej eks­plo­ra­cji […]