Tag Archives: W poszukiwaniu odpowiedniej formy

Konferencja we Wrocławiu / 1

Wspo­mi­na­łem kil­ka dni temu o kon­fe­ren­cji nauko­wej «W poszu­ki­wa­niu odpo­wied­niej for­my». Mimo że moż­li­wo­ści jej rela­cjo­no­wa­nia są ogra­ni­czo­ne, posta­no­wi­łem w niej uczest­ni­czyć. Nie wszyst­kie moje zamia­ry doj­dą do skut­ku, ale część zre­ali­zo­wa­łem już wczo­raj i to w for­mie dzien­ni­kar­skiej, z któ­rą od bar­dzo daw­na zamie­rza­łem się zmie­rzyć. Pro­szę potrak­to­wać to jaką pierw­szą, nie­do­sko­na­łą pró­bę. Na wspól­ną roz­mo­wę o książ­kach dla dzie­ci […]

Embargo

Sza­now­ny Panie, Rada Pro­gra­mo­wa odmó­wi­ła udzie­le­nia Panu akre­dy­ta­cji pra­so­wej. Powyż­sze zda­nie pocho­dzi z kore­spon­den­cji służ­bo­wej z orga­ni­za­to­rem kon­fe­ren­cji nauko­wej «W poszu­ki­wa­niu odpo­wied­niej for­my» — prze­mi­łą panią dok­tor z Insty­tu­tu Infor­ma­cji Nauko­wej i Biblio­te­ko­znaw­stwa Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go, któ­rą — o ile mnie pamięć nie myli — kie­dyś nawet pozna­łem oso­bi­ście (kon­fe­ren­cja odbę­dzie się już 23-25 listo­pa­da i jak wywnio­sko­wa­łem z kore­spon­den­cji, są jesz­cze miej­sca, więc moż­na się zgła­szać). […]