Tag Archives: Stenograf Polski

Stenograf Polski nr 58

Ste­no­graf Pol­ski nr 58, styczeń–marzec 1937 r., dwu­mie­sięcz­nik Opra­wa zeszy­to­wa, szy­ta dru­tem 8 stro­nic, nume­ra­cja cią­gła od pierw­sze­go nume­ru Źró­dło: pry­wat­na kolek­cja