Tag Archives: reklama

Letras

Letras, czy­li „lite­ry”, ale rów­no­cze­śnie „papie­ry skar­bo­we”.   — wię­cej: Cocoe Stu­dio  

Jutro rozdanie nagród

Już jutro muzycz­ne oska­ry, czy­li dorocz­ne roz­da­nie nagród ame­ry­kań­skie­go prze­my­słu muzycz­ne­go — Gram­my (już po raz pięć­dzie­sią­ty pierw­szy). Jutrzej­szą galę poprze­dzo­no kam­pa­nią „Music Makes Us”, przy­go­to­wa­ną przez TBWA­Chiat­Day. Zno­wu lata­ją­ce lite­ry, ale jak­że efek­tow­ne! Jak dla mnie git. Prze­pra­szam — fun. Dodat­ko­we infor­ma­cje Gram­my | Data­sky | Youtu­be Reali­za­cja TBWA­Chiat­Day  

Nowomoda

Obser­wu­ję od jakie­goś cza­su „nowy” trend w rekla­mie — ani­mo­wa­ne napi­sy. Trend, oczy­wi­ście, wca­le nie jest nowy i przy­szedł do nas z zagra­ni­cy. Po kam­pa­nii Inte­rii, o któ­rej pisał Domi­nik Koza, zaczy­na­ją się poja­wiać kolej­ne spo­ty przy­go­to­wa­ne w podob­nym sty­lu. Czy w 2009 roku mar­ke­te­rzy zasy­pią nas ska­czą­cy­mi liter­ka­mi? Mam nadzie­ję, że nie. Po obej­rze­niu całej serii (link pod tek­stem) wnio­sku­ję, że […]