Archiwa tagu: pismo ozdobne

Dziecko bez ojca

Czym jest typografia? Można dać sto równie prawdzi­wych odpowiedzi. Ja odwołałbym się do his­torii.
 Kiedyś człowiek wymyślił pismo i zaczął je utr­walać — na glini­anych tabliczkach, w kamie­niu, na papierze. Właśnie pisanie na papierze i podob­nych nośnikach, było przez długie wieki pop­u­larnym sposobem pro­dukcji książek (o ile można mówić o pop­u­larności w kon­tekś­cie tak ekskluzy­wnego towaru). Każdy egzem­plarz ręcznie pisanej książki był inny. Zawodowi kaligrafowie — skry­bowie, ilu­mi­na­torzy — mieli pełne ręce roboty, a rob­ota ta była bardzo cenna. Naj­droższa książka świata, wyce­ni­ana na 5 mln. euro, praw­dopodob­nie niez­nacznie zmieniła swoją wartość — jak w śred­niowieczu, tak i dziś oznacza spory majątek.
 W XV wieku, w Europie kilka osób zaprag­nęło zbić for­tuny na pro­dukcji i handlu książkami. Kluczem do tego miała być typografia. Na rynku pojawił się nowy pro­dukt — książka drukowana. Chyba nikt rozsądny nie przewidy­wał, że w przyszłości jej wartość spad­nie tak drasty­cznie. Coś za co odd­awano roczne dochody z rozległych posi­adłości ziem­s­kich, dziś można kupić za cenę kawałka szynki.
 Pismo drukarskie było bardzo podobne do pisma ręcznego — wszak drukowana książka miała udawać prawdziwą. Z drugiej strony książka drukowana była doskon­al­sza od swo­jej poprzed­niczki — piękniejsza, bardziej czytelna… Skry­bowie prze­grali z typografami, a kaligrafia została zepch­nięta na mar­gines. Pewne jest jed­nak, że to właśnie ona jest matką. Kto ojcem? Nie wiadomo. Poczęta na Bliskim lub Dalekim Wschodzie, czy w Europie? W mogunc­kich salonach, czy może w jed­nym z bur­deli Ams­ter­damu? Wychodzi na to, że bękart. Ale, typografia, jako bękart kaligrafii, musi wykazy­wać jakieś podobieństwa, a z drugiej strony — różnice. Poniżej dwie, według mnie, najważniejsze.

Pow­tarzal­ność
To cecha typografii. Wiąże się z powielaniem zapro­jek­towanej kolumny. Ręczne przepisanie tej samej strony dziesięć razy da nam dziesięć różnych egzem­plarzy. Wydrukowane (lub zwielokrot­nione w jakikol­wiek inny sposób), wszys­tkie będą takie same. Pomi­jam niedoskon­ałości tech­niczne, które uniemożli­wiają uzyskanie pełnej pow­tarzal­ności — ona i tak jest w założe­ni­ach, w kaligrafii tego założe­nia brak.

Dukt
To wspólna cecha. Typografia zawdz­ięcza go kaligrafii. Odd­aje charak­ter pisma, wynika­jący m.in. z ruchu ręki pod­czas pisa­nia. Następstwo ele­men­tów graficznych i narzędzie pis­arskie tworzą właśnie dukt. To samo doty­czy pism drukars­kich, które mają genezę w pis­mach ręcznych i — można dojść do wniosku — ostate­cznie zawsze je naśladują. Kursywy, antykwy, gotyki czy różnego rodzaju pisma ozdobne prze­j­mują swój charak­ter od twórcy, posługu­jącego się jakimś narzędziem, trzy­manym zazwyczaj w dłoni. Może to być pióro, ołówek, pędzel, patyk, rylec, dłuto…

Ta druga cecha deter­min­uje ksz­tałt liter. Właś­ci­wie jest ona uwarunk­owaniem, z którego nie sposób się wyła­mać. Spo­jrze­nie na pismo, jako pochodną konkret­nego narzędzia i wyko­nanego ręką — która prze­cież dzi­ała według swo­jej, bardzo przewidy­wal­nej mechaniki — w kon­tekś­cie pisma drukarskiego, pomaga pro­jek­tan­tom przy­go­towywać ładne kroje i praw­idłowe znaki diakry­ty­czne. Metodę na diakry­tyki można podglą­dać (1 i 2) u Adama Twar­docha.
 Zachę­cam też do zapoz­na­nia się ze źródłami podanymi poniżej i do włas­nych prze­myśleń. Gdyby ktoś chciał się nimi podzielić, zapraszam do komen­tarza.

Uzu­pełnienia i źródła
1. Chwałowski Robert Czy fontami można strze­lać z procy?
2. Słownik ter­minów pis­moz­naw­czych
3. Twar­doch Adam Składać pełną kasztą
4. Idem Pol­ish Dia­crit­ics. How to?
5. Idem That annoy­ing noise around let­ters
6. Wikipedia Przegląd zagad­nień z zakresu DTP