Tag Archives: Paulo Freitas

Szósty Plaster w Toruniu

Trwa szó­sta edy­cja Festi­wa­lu Pla­ka­tu i Typo­gra­fii «Pla­ster». Orga­ni­za­tor — Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej «Zna­ki Cza­su» w Toru­niu — przy­go­to­wał całą gamę wyda­rzeń. Część z nich mia­ła miej­sce we wto­rek i śro­dę, część odbę­dzie się dziś i jutro, wysta­wy potrwa­ją dłu­żej. Zapra­szam do odwie­dze­nia nie tyl­ko toru­nian. Załą­czam pro­gram na dziś i jutro.   14 maja, czwar­tek 10.00–14.00 15.00–18.00 Warsz­ta­ty typo­gra­ficz­ne Luisa […]