Archiwa tagu: oprawa broszurowa

Czy truskawki zawierają kwas pantonowy?

Od razu odpowiadam — truskawki nie zaw­ier­ają kwasu pantonowego i nie wiem czy cokol­wiek go zaw­iera. Ten prob­lem niez­nanego, gorączkowo poszuku­jącego wiedzy inter­nauty wydał mi się bardzo znaczący. Dziś inter­net dla wielu osób stał się czymś więcej niż jest w rzeczy­wis­tości — najwyższym auto­ry­tetem, wszech­wiedzącą i wszech­mogącą osobą, z którą należy utrzymy­wać stałą relację. Taki wniosek nasuwa mi się po prze­jrze­niu pytań zapisanych w statystykach odwiedzin. Nie zacy­tuję wszys­t­kich, ale na niek­tóre postaram się rzetel­nie odpowiedzieć.

Co można zro­bić z papieru czer­panego?
Prawie wszys­tko to, co ze zwykłego papieru. Papier czer­pany robi się z pulpy ręcznie czer­panej sitem, w związku z tym posi­ada kilka właś­ci­wości, które pre­destynują go szczegól­nie do druków okolicznoś­ciowych w tech­nice typograficznej. Primo, jest gruby. Secundo, ma fak­turę sita, którym go czer­pano. Ter­tio, posi­ada niereg­u­larne krawędzie, których zwykło się nie obrównywać.

Co to jest akcy­dens?
Druk ulotny, prze­ci­wieństwo druku zwartego, np. ulotka, folder, afisz itp.

Co to jest akro­nim?
Skró­towiec, szczególna postać skrótu złożonego z pier­wszych liter bądź sylab skra­canych słów, ewen­tu­al­nie sylab utwor­zonych od pier­wszych liter, np. Bartim­pex, PKO albo Pekao itp.

Co to jest antykwa jed­noele­men­towa?
Pismo drukarskie o klasy­cznym ksz­tał­cie glifów, nie posi­ada­jące kon­trastu (antykwa lin­earna), tzn. wszys­tkie ele­menty litery są tej samej grubości (opty­cznej), może być bezsz­ery­fowa (grotesk) lub szery­fowa (egipc­janka). Sam ter­min ‹antykwa› posi­ada kilka znaczeń, zależnych od kontekstu.

Co to jest apla?
Zadrukowana, jed­no­lita płaszczyzna o całkow­itym kryciu.

Co to jest arkusz drukarski?
Jed­nos­tka obliczeniowa stosowana w poligrafii oznacza­jąca a) arkusz papieru w for­ma­cie A2 lub B2, zadrukowany dwus­tron­nie dowolną liczbą kolorów lub b) arkusz papieru, na którym wydrukowano 16 kolumn.

Co to jest arkusz wydawniczy?
Jed­nos­tka obliczeniowa stosowana w poligrafii i edy­torstwie, równa 40 000 znaków (łącznie ze spac­jami) tek­stu ciągłego lub 700 wier­szom (w tym pustych) w przy­padku tek­stu wier­szowanego, lub 3000 cm kw. ilustracji.

Co to jest bigowanie?
Przeg­ni­atanie papieru, częś­ciej kar­tonu (czyli papieru o wyższej gra­maturze), pozostaw­ia­jące na arkuszu wgłę­bi­enia ułatwia­jące późniejsze falcowanie.

Co to jest chorągiewka?
W typografii: niewyrów­nana krawędź łamu.

Co to jest druk zwarty?
Druk wielostron­i­cowy w oprawie twardej, broszurowej bądź zeszytowej.

Co to jest drukar­nia dziełowa?
Drukar­nia pro­duku­jąca książki (dzieła).

Co to jest fal­cerka?
Urządze­nie do automaty­cznego falcowania.

Co to jest fal­cow­anie?
Zag­i­nanie arkusza w celu uzyska­nia legi (składki) lub folderu.

Co to jest forma drukowa?
Matryca, nośnik rysunku, który zostanie wydrukowany.

Co to jest impozy­cja?
Właśc. ‹mon­taż›, ułoże­nie kol­umn we właś­ci­wym szyku na arkuszu mon­tażowym, mon­taż może być ręczny (np. na arkuszu astralonu) lub elek­tron­iczny (w pro­gramie komputerowym).

Co to jest jus­towanie?
Wyrówny­wanie łamu — np. do lewej, do prawej lub obus­tronne — słowo ‹jus­towanie› użyte bez kon­tek­stu oznacza wyrów­nanie obustronne.

Co to jest kap­i­tałka?
Tkana tasiemka z okrągłym wys­tępem, przyk­le­jana do górnej i dol­nej krawędzi bloku w oprawie twardej, speł­nia rolę wzmac­ni­a­jąca i ozdobną.

Co to jest kolumna jed­nołamowa?
Taka, na której jest tylko jeden łam, najczęś­ciej wys­tępuje w książkach, w prze­ci­wieńst­wie do kolumny wielołamowej w gazetach.

Co to jest kursywa?
In. ‹ita­lika›, pismo drukarskie o ksz­tał­tach glifów naw­iązu­ją­cych do pisma ręcznego, nie zawsze pochy­lone, często jako odmi­ana włączane razem z antykwą do rodziny pism.

Co to jest lega?
In. ‹składka›, najczęś­ciej krzyżowo sfal­cow­any arkusz książki.

Co to jest liniatura?
Liczba linii ras­tra w cen­tymetrze lub calu.

Co to jest lino­typ?
Maszyna do składu gorącego, obsługi­wana przez składacza-linotypistę, odle­wa­jąca całe wiersze.

Co to jest majuskuła i minuskuła?
Wielka i mała litera.

Co to jest merla?
Szty­wna, mocno zak­le­jona gaza przytwierd­zona do grz­bi­etu w oprawie twardej.

Co to jest nakład?
Liczba wydrukowanych egzemplarzy.

Co to jest oprawa broszurowa?
Tzw. oprawa miękka.

Co to jest orna­ment?
Pow­tarzalny motyw zdob­niczy, często roślinny.

Co to jest pag­ina?
Numer stron­icy lub dodatkowy opis, jak nazwisko autora czy tytuł rozdzi­ału itp. (pag­ina żywa).

Co to jest papier ilus­tra­cyjny?
Papier niepowlekany o wyso­kich para­me­trach tech­nicznych: bez­drzewny, satynowany, mocno zak­le­jony i wypełniony, o wysok­iej białości i nieprzezroczystości.

Co to jest skład gorący?
Tech­nolo­gia składa­nia w ołowiu przy zas­tosowa­niu maszyn (np. lino­typ, mono­typ), w prze­ci­wieńst­wie do składu ręcznego, czcionki bądź wier­sze były odle­wane w trak­cie (lub niedługo po) pracy składacza, a w związku z tym gorące.

Co to jest stron­ica redak­cyjna?
Stron­ica książki zaw­ier­a­jąca metrykę wydawniczą (np.: tytuł ory­gi­nału, nazwisko tłu­macza, redak­tora, redak­tora tech­nicznego, korek­tora, ilus­tra­tora itd.) często, choć nie zawsze w połącze­niu z metryką drukarską (firma, adres, nakład, infor­ma­cje technologiczne).

Co to jest stron­ica tytułowa?
Stron­ica zaw­ier­a­jąca tytuł dzieła.

Co to jest szpalta
Złożony ale jeszcze nie poła­many tekst.

Co to jest szra­fu­nek?
Kreskowanie, np. w her­aldyce różne szra­funki w tle zastępują przy­porząd­kowane im barwy, ze szra­funkiem najczęś­ciej jed­nak można spotkać się w grafice warsz­ta­towej (miedzio­ryt itp.), gdzie przy jego pomocy artysta wydobywa światłocień.

Co to jest track­ing w drukarst­wie?
Właśc. ‹spacjowanie›, jed­no­lite pow­ięk­sze­nie odstępów międzyliterowych w słowie.

Co to są cyfry nau­ty­czne?
Nau­ty­czne czyli pły­wa­jące, cyfry z wydłuże­ni­ami górnymi i dol­nymi, podob­nie jak w minuskułach. Prze­ci­wieńst­wem są cyfry tabelaryczne, które wysokoś­cią odpowiadają wielkim literom.

Czy typografia jest częś­cią naszego życia?
Tak.

Czym różni się inkunabuł od star­o­druku?
Datą wyda­nia. Pier­wszy wydrukowano w drugiej połowie XV wieku, drugi w XVIXVIII wieku.

Czym różni się kap­i­ta­lik od wer­sa­lika?
Wysokoś­cią, która w kap­i­ta­likach zbliża się (jest taka sama lub nieco wyższa) do małych liter, rysunek glifów w obu pozostaje taki sam.

Czym różni się stron­ica od strony?
W potocznym rozu­mie­niu niczym, jed­nak ściśle rzecz biorąc, mamy tylko dwie strony (choć w geografii aż cztery), np. w manuskryptach i inkunabułach stosowano ‹foli­ację›, numeru­jąc tylko karty, z których każda ma stronę recto i verso, podob­nie jak papier ma stronę licową i sitową, każdy arkusz drukarski ma też pier­wszą i drugą stronę, choć może zaw­ierać szes­naś­cie stronic. W szczegól­nym przy­padku, jakim jest ‹pag­i­nacja ciągła› (kon­tyn­uowana z poprzed­niego tomu) liczba stronic może osią­gać kilka­dziesiąt i więcej tysięcy.

Czym zaj­muje się zecer?
Składaniem lub łamaniem tek­stów w ołowiu.

Gdzie możemy spotkać złą typografię?
Wszędzie: w domu, pracy, szkole, na ulicy, w urzędzie, a nawet w książkach.

Ile firetu ma zwykła spacja?
Nikt nie określił obow­iązu­jącej normy, wielkość spacji jest reg­u­lowana zwycza­jem i este­ty­cznym wyczu­ciem pro­jek­tanta kroju, kiedyś było to między 1/2 a 1/3 — we współczes­nych pis­mach wartość ta spada nawet do 1/4 firetu.

Kiedy pow­stała grafika użytkowa
Początek stanowią pier­wsze rysunki skalne, a więc w prehistorii.

Książka kaligrafia
Pow­tarzam za Hen­rykiem Sak­w­erdą — Miluše Poko­rná: «Kaligrafia. Sztuka pisa­nia» i Mary Noble: «Kaligrafia. Prze­wod­nik dla początkujących».

Kto to jest giser?
Odlewacz czcionek.

Kto wymyślił pismo drukarskie?
Dokład­nie nie wiadomo, ale ogromny wkład miał Johannes Guten­berg, który tak dalece rozwinął tech­nologię czcionek, że z jego zdoby­czy do dziś korzys­tają nawet Azjaci.

Który słownik do przenoszenia wyrazów?
Słownik ortograficzny PWN.

Na czym polega foto­skład?
Na maszynowym składa­niu tek­stu z wyko­rzys­taniem metod fotograficznych, nośnikiem glifów są spec­jalne fotomatryce.

Najważniejsza książka o typografii
Robert Bringhurst: «Ele­men­tarz stylu w typografii».

Typografia znak dzie­le­nia
÷

Różnica między laminowaniem i lakierowaniem
Pier­wsze to powlekanie druków folią, drugie — lakierem.

Cud­zysłów drugiego stop­nia
Najczęś­ciej uży­wamy «cud­zysłowów francuskich».

Prze­ci­wieństwo kursywy
Antykwa.

Pół­pauza na końcu wier­sza
Może być, jeśli nie ma innego wyjścia.

Pho­to­shop składanie książki
To bardzo zły pomysł.

Pier­wsza pol­ska czcionka drukarska uwzględ­ni­a­jąca znaki diakry­ty­czne
Nowy karak­ter polski.

Poligraf liczba mnoga
Poligrafowie, względ­nie w formie deprec­jaty­wnej: poligrafy.

Zmarła osoba w typografii
Za nazwiskiem staw­iamy obelisk: †

Nie mogę zro­bić kap­i­ta­lików
Kap­i­ta­liki robi pro­jek­tant kroju, można byłoby sobie poradzić składa­jąc wer­sa­likami w odpowied­nio mniejszym stop­niu, ale to dziadostwo.

Krytycznym okiem

Wspom­ni­any w poprzed­nim artykule pro­jekt, pod­dany kry­tyce pod­czas KRAK­Typo, to książka Wern­era Chrobaka pt. “Brat Eustachiusz Kugler. W drodze na ołtarze” — biografia bawarskiego zakon­nika, w październiku ogłos­zonego bło­gosław­ionym, wydana u mnie na zlece­nie bonifratrów. Tłu­macze­nie i redakcja trwały dość długo, przede wszys­tkim ze względu na konieczność bardzo daleko idącej ingerencji w tekst. Książka, oczy­wiś­cie, miała mieć charak­ter okolicznościowy.

okładka 1okładka 4

 Pod­stawą pro­jektu jest punkt post­scrip­towy. Zde­cy­dowałem się na for­mat 45×57 pica, w którym zas­tosowałem siatkę 12×12, co daje moduł o wymi­arach 45×57 punk­tów. Mar­gines górny wynosi dwa mod­uły, dolny — trzy, wewnętrzny — dwa, zewnętrzny — cztery. Wymi­ary kolumny: 270×399 punk­tów, 31 wier­szy. Przyp­isy oraz tytuły rozdzi­ałów zostały umieszc­zone poza kolumną, w rezulta­cie pow­ięk­sza­jąc ją i wprowadza­jąc swoistą niereg­u­larność. Powz­iąłem założe­nie, że żaden z ele­men­tów nie może zbliżyć się do krawędzi stron­icy na odległość mniejszą, niż jeden moduł (od tego założe­nia zro­biłem cztery wyjątki).

bek_siatka_1bek_siatka_2bek_siatka_3

 W składzie użyłem pism: Min­ion Pro (tekst główny, czarny), Hel­vetica Neue (przyp­isy, czarne), ITC Avant Garde Gothic (tytuł książki i tytuły rozdzi­ałów, brunatnocz­er­wone — PMS 187 U).
 Książkę wydrukowano na papier­ach: środki — off­se­towy 140 g/m², biały (dostawca: Igepa), na którym dodatkowo położono kre­mową aplę, okładka — ozdobny, Keaykolour Kwarc 250 g/m² (dostawca: Antalis). Oprawa broszurowa, kle­jona, 56 stron. Na okładce tłocze­nie — faksymile tytułowego bohat­era. Spójrzmy na rozkładówki.

12–34–5
6–78–910–11
12–1314–1516–17
18–1920–2122–23
24–2526–2728–29
30–3132–3334–35
36–3738–3940–41
42–4344–4546–47
48–4950–5152–53
54–5556

 Pokaza­łem tę książeczkę wszys­tkim, kry­tykę uzyskałem od kilku osób, pozwól­cie, że — na ile pamię­tam — przy­wołam tylko cztery z wypowiedzi.

Robert Chwałowski
Gdy wziął do ręki, pokazał pal­cem na okładkę i powiedział: — Co to ma być? No proszę cię!… — miał na myśli tłocze­nie, słabo widoczne i gen­er­al­nie ni z gruchy, ni z pietruchy. Spostrzegł też, że ISBN pojawia się aż w trzech miejs­cach: na okładce, stronie redak­cyjnej (53) i, niepotrzeb­nie, na stronie czwartej.
 Kole­jna uwaga doty­czyła cyfr w przyp­isach. Pom­niejszyłem je do wielkości x, by zbliżyć się kon­wencją do cyfr nau­ty­cznych uży­tych w tekś­cie głównym, a Robert stwierdził, że niepotrzeb­nie.
 Źle wyglą­dają także duotonowe zdję­cia, zro­bione trochę “na siłę”. Tytuły rozdzi­ałów w innym kolorze nie są wystar­cza­ją­cym uza­sad­nie­niem do kolorowa­nia zdjęć, tym bardziej, że nie wszys­t­kich. Położył również palec na stronach 45–50: — A to? Co to ma być? Zbyt duża inter­linia między tytułem, a tek­stem, wystar­czyłoby pół wier­sza. — Kon­kluzja — Naj­gorsza książka świata.

Robert Oleś
Jego spostrzeże­nia doty­czyły głównie mikroty­pografii. Najważniejsze zapamię­tane przeze mnie, to zła chorągiewka w przyp­isach bocznych np. na stronie 5 czy 7 (są zbyt obłe), w prze­ci­wieńst­wie do 40, gdzie już jest w porządku.

Andrzej Tomaszewski
Po pier­wsze skry­tykował spis treści. O listku, który pojawia się między tytułem, a numerem strony powiedział: — W tym miejscu, to jest typograficzny robak — lis­tek, jak zauważyliś­cie na ilus­trac­jach wyżej, pojawia się również w tekś­cie głównym, gdzie odd­ziela tytuł od treści i tam jest jak najbardziej na miejscu. Druga bolączka, to bardzo niejed­norodny mate­riał ilus­tra­cyjny, który należało raczej ujed­no­li­cić, niż jeszcze bardziej go różni­cować.
 Zatrzy­mał się również na stronie tytułowej: — Dlaczego nazwisko autora jest tej samej sze­rokości, co słowo “Brat” i dlaczego jest w tym samym stop­niu, co “Wrocław 2009″? — No cóż… nie mam nic na uspraw­iedli­wie­nie.
 Andrzej, wbrew wcześniejszym uwagom, skwitował: — Kawał dobrej, typograficznej roboty. — Znalazł też jeszcze jedną zaletę: — Zobacz­cie. Zostawił dwie ostat­nie strony puste, bo tak mu wyszło i nie roz­cią­gał na siłę tek­stu, żeby je zapełnić.

Ste­fan Szczypka
Wziął książkę do ręki z najwyższą piec­zołow­itoś­cią. Właśnie od niego dostałem najwięcej pochwał, a równocześnie najbardziej miażdżącą kry­tykę. Stwierdził, że książka może się podobać, mimo dużej ilości błędów.
 — Okładka — przez dobór papieru i pro­jekt — robi wraże­nie, że mamy do czynienia z drukiem unika­towym. Również wewnątrz, mimo dość niejed­noz­nacznej siatki, jest bardzo ele­gancka. — Bardzo dobre wraże­nie zro­biła na nim rozkładówka 16–17, na której zdję­cie wyła­muje się z siatki, ale w miły dla oka sposób: — I właśnie bardzo dobrze, że nie jest do spadu. — Jako prze­ci­wieństwo pokazał rozkładówkę 40–41, która gdyby tylko mogła zaw­ierać boczny przypis o tej samej wysokości, co prawa kolumna — byłoby ide­al­nie.
 Według niego w tego typu (okolicznoś­ciowych) pub­likac­jach powinno się unikać pozostaw­ia­nia na końcu wier­sza nie tylko słów jed­no­literowych, ale również dwu– i trzyliterowych, jak “do” czy “dla” po to, by zachować w wier­szu log­iczną ciągłość.
 Do grub­szych manka­men­tów należy nieprzys­ta­jąca do całości pag­i­nacja, co szczegól­nie widać na stronach 18 i 44. No właśnie, gdy­bym nie zapom­niał jej tu usunąć (jak na s. 6), być może nie rzu­całoby się to tak w oczy. Sug­erowane przez Ste­fana rozwiązanie, to odsunię­cie pag­i­nacji od kolumny i pow­ięk­sze­nie jej, być może należało zagrać też kolorem lub kro­jem.
 Kole­jne, może nie rzu­ca­jące się w oczy, ale duże błędy znalazł w Dodatkach. Primo: sposób przed­staw­ienia tytu­lar­iów mija się z ich prezen­tacją w tekś­cie, co może być mylące. Secundo: skoro w bib­li­ografii mamy pod­cię­cie, to w następu­ją­cym po nim spisie ilus­tracji też można je było zas­tosować.
 Jak widać na podglą­dach, w tekś­cie są trzystop­niowe tytuły. Pier­wszy — Avant Garde, wer­sa­likami — wysunięty ponad kolumnę, drugi kap­i­ta­likami i trzeci kursywą tego samego — Min­ion — kroju, co tekst główny, odd­zielone od niego tylko orna­mentem z pół­fire­towymi światłami. Tutaj Ste­fan zas­tanaw­iał się, czy nie lep­iej akapity z tytułem trze­ciego stop­nia również pozbawić wcię­cia.
 Ostat­nie, zapamię­tane przeze mnie rozważa­nia sku­pi­ały się na stronie tytułowej, a ściślej na pod­ty­tule, który wydaje się zbyt mocny w sto­sunku do tytułu. — Być może — mówił Ste­fan — należało go złożyć jakimś małym stop­niem, pis­mem prostym, wyśrod­kować, trochę obniżyć…

Tyle mis­tr­zowie. Zapewne nie powiedzieli wszys­tkiego, a i ja nie wszys­tko zapamię­tałem, więc jeśli ktoś jeszcze chci­ałby zabawić się w tropi­e­nie błędów, zapraszam do komentarzy.