Tag Archives: Estrada we Wrocławiu. 1945-2000

WTDK 2018. Strefa Kultury Wrocław

Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Ksią­żek. Zain­try­go­wa­ło mnie sto­isko Stre­fy Kul­tu­ry Wro­cław, któ­ra, jak się oka­zu­je, pro­wa­dzi, a wła­ści­wie wspie­ra dzia­łal­ność wydaw­ni­czą.   Sto­isko Stre­fy Kul­tu­ry Wro­cław —Wro­cław­ski Pro­gram Wydaw­ni­czy / Stre­fa Kul­tu­ry Wro­cławWro­cław­skie Tar­gi Dobrych Ksią­żekHala Stu­le­cia