Salam habibi

Marian Misiak

Marian Misiak, fot. R. Świą­tek

Zapra­szam do wsłu­cha­nia się w roz­mo­wę z Maria­nem Misia­kiem.

Play marian misiak

Tabliczka arabska z Ammanu w Jordanii

Kil­ka zdjęć Maria­na: szyld skle­pu w Amma­nie z napi­sem po arab­sku, mydło arab­skie, doli­na Wadi Rum w Jor­da­ni

Suple­ment
Ala ma fon­ta / Ala ma pió­ro — warsz­ta­ty ASP w Kato­wi­cach
Dom typo­gra­ficz­ny Roset­ta, dostaw­ca wie­lo­ję­zycz­nych fon­tów
Rese­arch Stu­dios, miej­sce pra­cy Neville’a Brody’ego
Wydział Typo­gra­fii i Komu­ni­ka­cji Wizu­al­nej Uni­wer­sy­te­tu w Reading
Typo­Lub — Lubel­skie Spo­tka­nia Typo­gra­ficz­ne

5 komentarzy

Skomentuj