Rewizja ludowa nr 1

Zwro­ty „rewi­zja ludo­wa” i „prze­gląd popu­lar­ny” zna­czą to samo, oba zawie­ra­ją łaciń­skie sło­wa i brzmią jed­na­ko­wo pre­ten­sjo­nal­nie. Wal­kę o tytuł wygrał lep­szy według kry­te­rium fone­tycz­ne­go — bo jest bar­dziej śpiew­ny i łatwiej się go wymawia. 

Będzie­my prze­glą­dać pisma dru­kar­skie dostęp­ne na cyfro­wych nośni­kach — fon­tach, ale nie wyklu­czam, że raz lub od cza­su do cza­su — odla­ne w meta­lu, czy­li na czcion­kach. A sko­ro prze­gląd ma być popu­lar­ny (=ludo­wy), dostęp­ny naj­więk­szej gru­pie osób, spró­bu­ję przed­sta­wiać głów­nie ofer­ty ze zniż­ką albo dar­mo­we — zawsze wyso­kiej jako­ści. Więk­szość pre­zen­to­wa­nych kro­jów będzie wypo­sa­żo­na w pol­skie zna­ki dia­kry­tycz­ne, któ­re pozwo­lę sobie oce­nić stop­niu­jąc: wystar­cza­ją­ce, popraw­ne, dobre lub bar­dzo dobre.

Ani­ta Jür­ge­le­it, 2018

rodzi­na Umba Sans

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

dar­mo­we odmia­ny bold

Ani­ta Jür­ge­le­it, 2019

rodzi­na Umba Slab

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

zniż­ka 85% do 15.03.2019

dar­mo­we odmia­ny bold, bold ita­lic, alt bold, alt bold ita­lic, caps bold

Ani­ta Jür­ge­le­it, 2018

rodzi­na Umba Soft

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf, ttf

dar­mo­we odmia­ny bold, alt bold, SC bold

Cey­hun Birin­ci, Arte­gra, 2017

rodzi­na Arte­gra Sans

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, wystar­cza­ją­ce pol­skie dia­kry­ty­ki, cyry­li­ca, greka

dostęp­ne for­ma­ty otf, ttf

zniż­ka 60% do 1.03.2019

Cey­hun Birin­ci, Arte­gra, 2017

rodzi­na Arte­gra Slab

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, wystar­cza­ją­ce pol­skie dia­kry­ty­ki, cyry­li­ca, greka

dostęp­ne for­ma­ty otf, ttf

zniż­ka 60% do 16.03.2019

Cey­hun Birin­ci, Arte­gra, 2017

rodzi­na Kufi­ca

szcze­gól­ne cechy kro­je akcy­den­so­we, popraw­ne pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf, ttf

zniż­ka 50% do 1.03.2019

Cey­hun Birin­ci, Arte­gra, 2017

rodzi­na Supre­ma

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, wystar­cza­ją­ce pol­skie dia­kry­ty­ki, cyry­li­ca, greka

dostęp­ne for­ma­ty otf, ttf

zniż­ka 50% do 16.03.2019

dar­mo­we odmia­ny thin, thin ita­lic

Ben­ja­min Hódo­si, Ben Hodo­si, 2019

rodzi­na Bene­dic­tus Brush

szcze­gól­ne cechy kro­je ozdobne/pisanki, bar­dzo dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

zniż­ka 25% do 10.02.2019

Ele­na Alber­to­ni, Black­mo­on Foun­dry, 2019

rodzi­na Sen­za

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

zniż­ka 50% do 1.03.2019

John Roshell, Comi­craft, 2003

rodzi­na Smash

szcze­gól­ne cechy kro­je akcy­den­so­we, wystar­cza­ją­ce pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf, ttf

zniż­ka 57% do 22.02.2019

Mate­usz Machal­ski, Borut­ta Gro­up, 2016

rodzi­na Aler­gia Remix

szcze­gól­ne cechy kro­je akcy­den­so­we, bar­dzo dobre pol­skie dia­kry­ty­ki, cyry­li­ca, greka

dostęp­ne for­ma­ty otf

zniż­ka 69% do 24.02.2019

Mate­usz Machal­ski, Borut­ta Gro­up, 2018

rodzi­na Bil­bao

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, bar­dzo dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

zniż­ka 50% do 24.02.2019

Andrzej Heidrich & Mate­usz Machal­ski, Borut­ta Gro­up, 1971–2018

rodzi­na Bona Nova

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we i akcy­den­so­we, bar­dzo dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

dar­mo­we odmia­ny regu­lar, ita­lic, bold

Mate­usz Machal­ski, Borut­ta Gro­up, 2015

rodzi­na Cor­po Serif

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, bar­dzo dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

zniż­ka 70% do 12.03.2019

Mate­usz Machal­ski & Anna Wie­luń­ska, Borut­ta Gro­up, Borut­ta Gro­up, 2016

rodzi­na Gan­gre­na

szcze­gól­ne cechy krój akcy­den­so­wy + orna­men­ty, popraw­ne pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

zniż­ka 60% do 24.02.2019

Mate­usz Machal­ski, Borut­ta Gro­up, 2018/2019

rodzi­na Har­pa­gan

szcze­gól­ne cechy kro­je akcy­den­so­we, bar­dzo dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

zniż­ka 69% do 23.02.2019

Mate­usz Machal­ski, Borut­ta Gro­up, 2016/2017

rodzi­na Mas­si­mo

szcze­gól­ne cechy kro­je dziełowe/akcydensowe, dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

zniż­ka 50% do 17.02.2019

Ryoichi Tsu­ne­ka­wa, Dhar­ma Type, 2006

rodzi­na Cel­tics Modern

szcze­gól­ne cechy kro­je akcy­den­so­we, dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

zniż­ka 30% do 18.03.2019

Ryoichi Tsu­ne­ka­wa, Dhar­ma Type, 2012

rodzi­na Dhar­ma Gothic P

szcze­gól­ne cechy kro­je akcy­den­so­we, popraw­ne pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

zniż­ka 30% do 28.02.2019

Ryoichi Tsu­ne­ka­wa, Dhar­ma Type, 2016

rodzi­na Siro

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, popraw­ne pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

zniż­ka 50% do 28.02.2019

Jos Buiven­ga, exlj­bris, 2008

rodzi­na Ani­vers

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, bar­dzo dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

dar­mo­we odmia­ny regu­lar

Jos Buiven­ga, exlj­bris, 2009

rodzi­na Cal­lu­na

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, bar­dzo dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

dar­mo­we odmia­ny regu­lar

Jos Buiven­ga, exlj­bris, 2010

rodzi­na Cal­lu­na Sans

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, bar­dzo dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

dar­mo­we odmia­ny regu­lar

Jos Buiven­ga, exlj­bris, 2008

rodzi­na Fer­ti­go Pro

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, bar­dzo dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

dar­mo­we odmia­ny regu­lar

Jos Buiven­ga, exlj­bris, 2010

rodzi­na Geo­ti­ca

szcze­gól­ne cechy kro­je akcy­den­so­we, bar­dzo dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

dar­mo­we odmia­ny three

Jos Buiven­ga, exlj­bris, 2008

rodzi­na Museo

szcze­gól­ne cechy kro­je dziełowe/akcydensowe, bar­dzo dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

dar­mo­we odmia­ny 300, 500, 700

Jos Buiven­ga, exlj­bris, 2012

rodzi­na Museo Cyril­lic

szcze­gól­ne cechy kro­je dziełowe/akcydensowe, bar­dzo dobre pol­skie dia­kry­ty­ki, cyrylica

dostęp­ne for­ma­ty otf

dar­mo­we odmia­ny 500

Jos Buiven­ga, exlj­bris, 2008

rodzi­na Museo Sans

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, bar­dzo dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

dar­mo­we odmia­ny 500, 500 ita­lic

Jos Buiven­ga & Iri­na Smir­no­va, exlj­bris, 2012

rodzi­na Museo Sans Cyrillic

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, bar­dzo dobre pol­skie dia­kry­ty­ki, cyrylica

dostęp­ne for­ma­ty otf

dar­mo­we odmia­ny 500

Jos Buiven­ga, exlj­bris, 2009

rodzi­na Museo Slab

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, bar­dzo dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

dar­mo­we odmia­ny 500, 500 ita­lic

Jos Buiven­ga, exlj­bris, 2013

rodzi­na Ten­so

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, bar­dzo dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

dar­mo­we odmia­ny regu­lar

Satya Raj­pu­ro­hit, Indian Type Foun­dry, 2019

rodzi­na Author

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, bar­dzo dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

zniż­ka 75% do 11.03.2019

Fro­de Hel­land, Indian Type Foun­dry, 2018

rodzi­na Indi­ka­tor

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

zniż­ka 75% do 12.03.2019

ano­nim, Indian Type Foun­dry, 2019

rodzi­na Pra­char

szcze­gól­ne cechy krój akcy­den­so­wy, bar­dzo dobre pol­skie diakrytyki

dostęp­ne for­ma­ty otf

zniż­ka 75% do 12.03.2019

Manvel Shma­vo­ny­an, ParaType/Bitstream, 2008

rodzi­na Revi­val 565

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, popraw­ne pol­skie dia­kry­ty­ki, cyrylica

dostęp­ne for­ma­ty otf

zniż­ka 30% do 6.02.2019

Vla­di­mir Pavli­kov, Para­Ty­pe, 2006

rodzi­na Sme­na

szcze­gól­ne cechy kro­je akcy­den­so­we, bar­dzo dobre pol­skie dia­kry­ty­ki, cyrylica

dostęp­ne for­ma­ty otf

zniż­ka 40% do 11.02.2019

Ele­na Tza­re­go­rodt­se­va, Emma Zakha­ro­va & Isa­bel­la Cha­eva, Para­Ty­pe, 1958–1987–2007

rodzi­na Text­bo­ok New

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, dobre pol­skie dia­kry­ty­ki, cyrylica

dostęp­ne for­ma­ty otf, ttf

zniż­ka 30% do 25.02.2019

Dmi­try Kir­sa­nov, ParaType/Bitstream, 2006

rodzi­na Vene­tian 301

szcze­gól­ne cechy kro­je dzie­ło­we, dobre pol­skie dia­kry­ty­ki, cyrylica

dostęp­ne for­ma­ty otf

zniż­ka 40% do 28.02.2019

Skomentuj