Rekomendacje

Acta Poli­gra­phi­ca cza­so­pi­smo nauko­we dot. poli­gra­fii i pokrew­nych tematów. 

d2d.pl małe przed­się­bior­stwo Rober­ta Ole­sia i Elż­bie­ty Totoń, wydaw­ca naj­waż­niej­szych tytu­łów dla pol­sko­ję­zycz­nych typo­gra­fów, ponad­to przed­się­bior­stwo świad­czy usłu­gi dla wydaw­nictw i orga­ni­zu­je kur­sy fachowe. 

Jagiel­loń­ski Kurs Typo­gra­fii kon­ty­nu­acja Aka­de­mic­kie­go Kur­su Typo­gra­fii, naj­lep­sza moż­li­wość zyska­nia typo­gra­ficz­nej wie­dzy i obycia. 

MyFonts naj­więk­szy mar­ket fon­tów pro­wa­dzo­ny przez Mono­ty­pe Ima­ging Inc.