Rekomendacje

Po­niż­sze in­for­ma­cje będą suk­ce­syw­nie u­zupeł­nia­ne, po­rząd­kowa­ne i po­pra­wiane.

Blogi

Karina Graj Delibrium
Rozważania młodej emigrantki o typografii i książkach [pl]

Henryk Jursz dra­ftc­lo­ud: Nie­po­koją­co z głową w chmu­rach…
Oprócz pro­ble­ma­ty­ki pra­so­wej, sporo informacji o Gdańsku [pl]

Piotr Kożuchowski Zecernia. Składnica tekstów wszelakich
Teksty zecera o Bydgoszczy, wojskowości, historii, czasami nawet o zecerstwie [pl]

Helena Pryłowska idiologie / ID & branding
Czy litera „H” to jedyna wspólna rzecz autorki i najsławniejszego z detektywów? — brandy pod lupą [en]

Kuba Tatarkiewicz BloQ. Codzienny blog Kuby Tatarkiewicza
Mydło i powidło przygotowywane w Stanach [pl]

Paweł Tka­czyk
Re­kla­ma, mar­keting, marka i wie­ści z a­gen­cji re­kla­mo­wej Midea [pl]

Andrzej Ludwik Włoszczyński
Corporate Identity pod obstrzałem [pl]

Pisma, fonty etc.

Fontlab Ltd.
Dostawca najlepszych programów do tworzenia fontów.

FontShop
Dom typograficzny założony przez Erika Spiekermanna. Można tu kupić również kroje Łukasz Dziedzica.

Linotype
Projektowali pisma zanim jeszcze wymyślono komputery. Dziś wszystkie kroje z tamtego okresu można kupić w postaci fontów.

MyFonts
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych dostawców fontów — witryna prowadzona przez Bitstream Inc.

Prywatne strony www

David Březina
Twórca Skolara (i innych pism), którego koniecznie trzeba mieć [en]

Łukasz Dziedzic
Projektant pism. To dzięki niemu FontShop ma po co istnieć [pl/en]

An­drzej Typo To­ma­szew­ski
In­for­ma­cje o dzia­łal­no­ści nie­za­stą­pio­nego An­drze­ja To­ma­szew­skiego [pl]

Adam Twardoch
Roz­chwy­tywa­ny przez mię­dzy­na­ro­dowe kor­pora­cje Polak z Ty­chów [en]

Doyald Young †
Autor pism dru­kar­skich, pla­katów, lo­goty­pów i wy­bit­nych ksią­żek o za­sto­sowaniu ty­po­gra­fii w i­den­ty­fika­cji wi­zu­al­nej [en]

Inne strony www

AIGA, the pro­fes­sional as­so­ciation for de­sign
Ame­ry­kań­ski In­sty­tut Sztuk Gra­ficz­nych [en]

ATypI
As­so­cia­tion Ty­po­gra­phi­qu­e In­ter­na­tio­nale — Mię­dzy­na­ro­dowe Sto­wa­rzy­sze­nie Ty­po­gra­ficz­ne [en]

Microsoft Typography
Jedno z najważniejszych źródeł informacji o współczesnych fontowych standardach — nie tylko dla twórców pism drukarskich czy ekranowych [en]

Robert Chwałowski typografia.info
Pod­sta­wy ty­po­gra­fii i garść bran­żo­wych no­wi­nek [pl]

S{o}TA
Towarzystwo Miłośników Typografii [en]

The Type Directors Club
Organizacja typografów o globalnym zasięgu, acz bardziej popularna w Ameryce, niż Europie [en]

Refleksje Rafał Świątka na temat, czyli co z tą typografią?