O autorze

Rafał Syl­we­ster Świątek
, +48 666 17 85 17 


Pro­jek­tant, publi­cy­sta, szkoleniowiec.


Głów­ne obsza­ry aktyw­no­ści zawodowej
pro­jek­to­wa­nie typograficzne,
dtp, poli­gra­fia, edytorstwo,
redak­cja, foto­edy­cja, publicystyka,
sport (łucz­nic­two, scrabble)