O autorze

Rafał Syl­we­ster Świą­tek — poli­graf, foto­graf, dete­po­wiec, copyw­ri­ter, redak­tor… Zaczy­na­łem zawo­do­wo w 1994 r., jako maszy­ni­sta off­se­to­wy. Rów­no­cze­śnie prak­ty­ko­wa­łem noc­ne dtp, ucząc się na wie­lu błę­dach. Wspa­nia­ła przy­go­da z foto­gra­fią w PHO-BOS, pra­ca w dru­kar­niach, agen­cjach rekla­mo­wych oraz jako dtp-fre­elan­cer wykształ­ci­ły moje zain­te­re­so­wa­nia w kie­run­ku typo­gra­fii. Pierw­sza edy­cja AKT-u była dla mnie niczym dar nie­bios. Jestem typo­gra­fem, z wiel­kim zami­ło­wa­niem gry­wam w scrab­ble. Dla­cze­go? Bo kocham lite­ry.

W każ­dej chwi­li moż­na się ze mną skon­tak­to­wać pod adre­sem pocz­ty elek­tro­nicz­nej .