Gwiezdny Krąg

Muzeum Piśmien­nic­twa Naro­do­we­go w Pra­dze zor­ga­ni­zo­wa­ło wysta­wę «Z hvěz­dy kruh» (Gwiezd­ny Krąg), któ­ra oprócz cze­skich pre­zen­tu­je książ­ki z kon­kur­sów: nie­miec­kie­go «Die Schön­sten Deut­schen Bücher», pol­skie­go «Naj­pięk­niej­sze Książ­ki Roku», sło­wac­kie­go «Naj­kra­jšie kni­hy Slo­ven­ska» i szwaj­car­skie­go «Les plus beaux livres suis­ses de l‘année».

Jak dono­si Andrzej Toma­szew­ski, wer­ni­saż połą­czo­ny z wrę­cze­niem nagród przy­zna­nych w cze­skim kon­kur­sie, odbył się 5 lip­ca w Pała­cu Let­nim Hvěz­da w Pra­dze. Przy­go­to­wa­no kata­log w opra­wie gra­ficz­nej Mar­ti­na Ode­hna­la i Štěpána Malo­vca. Wie­czór popro­wa­dził aktor Jiří Kniha. 

Nasz kraj i Pol­skie Towa­rzy­stwo Wydaw­ców Ksią­żek repre­zen­to­wa­ła dr Aga­ta Szy­dłow­ska, prze­wod­ni­czą­ca jury ubie­gło­rocz­ne­go kon­kur­su PTWK.

Wysta­wa odby­wa się pod patro­na­tem Mini­stra Kul­tu­ry Repu­bli­ki Cze­skiej Lubo­míra Zaorál­ka oraz bur­mi­strza sto­li­cy Zden­ka Hři­ba. Moż­na ją zwie­dzać do 11 listo­pa­da 2020 r.


☛ Z hvěz­dy kruh
☛ Die Schön­sten Deut­schen Bücher
☛ Naj­pięk­niej­sze Książ­ki Roku
☛ Naj­kra­jšie kni­hy Slovenska
☛ Les plus beaux livres suis­ses de l’année

Niniej­szy arty­kuł nale­ży do serii skie­ro­wa­nej na prze­ciw­dzia­ła­nie skut­kom pandemii.

Skomentuj