Drukarski jubel

Sza­now­ny Panie!

Dzię­ku­ję za pre­zent dobra­ny z tak wiel­kim sma­kiem. Pre­zen­tem tym wzno­szę toast z oka­zji 250-lecia dzia­łal­no­ści!

Wszyst­kie­go naj­lep­sze­go!

Napi­sa­ne po otrzy­ma­niu pre­zen­tu z oka­zji jubi­le­uszu fir­my Micha­el Huber — bawar­skie­go piwa i wur­stu.

nigdy nie będzie tak zna­mie­ni­tej oka­zji

nigdy far­ba nie będzie tak dobrze roz­tar­ta

nigdy nie będzie tak barw­na

tak lep­ka i krót­ka

ani tak dobrze zmie­sza­na

już nigdy nie będzie tak pięk­nych apli

tak deli­kat­nych tint

ani tak bar­dzo ostre­go punk­tu

tak sub­tel­ne­go przy­ro­stu

nigdy nie będzie tyle spo­iwa

ani tyle roz­pusz­czal­ni­ka

co bar­wi­dła

takiej oleo­fil­no­ści i mazi­sto­ści

nigdy hydro­fo­bo­wość nie będzie tak wiel­ka

gęstość optycz­na nigdy nie osią­gnie takich war­to­ści

jak teraz

już nigdy nikt nie posta­wi tak zna­ko­mi­tej fabry­ki

trzy­na­ście lat przed swo­im naro­dze­niem

Skomentuj