Category Archives: druki z XX wieku

Litera, nr 43

Ogrom­ny zasób wie­dzy typo­gra­ficz­nej zawie­ra­ją zeszy­ty cza­so­pi­sma Lite­ra. Mam nadzie­ję na ucy­fro­wie­nie i zade­mon­stro­wa­nie publicz­no­ści wszyst­kich wydań. Moja kolek­cja jest skrom­na, zamy­ka się w kil­ku zeszy­tach, ale kil­ka osób dekla­ru­je, że udo­stęp­ni. Tak więc spra­wa wyglą­da roz­wo­jo­wo. Dziś do czy­ta­nia numer czter­dzie­sty trze­ci.  

Stenograf Polski nr 58

Ste­no­graf Pol­ski nr 58, styczeń–marzec 1937 r., dwu­mie­sięcz­nik Opra­wa zeszy­to­wa, szy­ta dru­tem 8 stro­nic, nume­ra­cja cią­gła od pierw­sze­go nume­ru Źró­dło: pry­wat­na kolek­cja