Monthly Archives: Listopad 2015

Drukarski jubel

Sza­now­ny Panie! Dzię­ku­ję za pre­zent dobra­ny z tak wiel­kim sma­kiem. Pre­zen­tem tym wzno­szę toast z oka­zji 250-lecia dzia­łal­no­ści! Wszyst­kie­go naj­lep­sze­go! Napi­sa­ne po otrzy­ma­niu pre­zen­tu z oka­zji jubi­le­uszu fir­my Micha­el Huber — bawar­skie­go piwa i wur­stu. nigdy nie będzie tak zna­mie­ni­tej oka­zji nigdy far­ba nie będzie tak dobrze roz­tar­ta nigdy nie będzie tak barw­na tak lep­ka i krót­ka ani tak dobrze […]